Tento kurz je určený pre žiakov/žiačky 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorí chcú uspieť v záverečnom Testovaní 9 (monitore) z matematiky. Náš lektorský tím vedie žiakov k logickému a systematickému prepájaniu vedomostí, ako aj k ich praktickému využitiu v živote. Namiesto „bifľovania“ a prepisovania poučiek u nás zažijú porozumenie na praktických príkladoch a vizualizáciách. Popri riešení rôznych matematických úloh je kurz zameraný aj na rozvoj finančnej gramotnosti a schopnosti uvažovať v číslach v kontexte každodenných činností. Žiaci si taktiež precvičia úlohy, ktoré bývajú obsahom Testovania 9.
Vedeli ste, že min. 90% úspešnosť z Testovania 9 znamená automatické prijatie bez prijímačok na mnoho gymnázií či stredných škôl?
Takže dve muchy jednou ranou.

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 žiak

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v učive 5. až 9. ročníka, ako aj v tzv. mäkkých zručnostiach potrebných pre uplatnenie sa v praxi. Cieľom kurzu preto nie je iba úspešné zvládnutie Testovania 9 a nasledujúcich prijímačok, ale taktiež schopnosť uplatniť získané vedomosti v reálnom živote a v ďalšom štúdiu.


CENA:
20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 žiaci

Miniskupina je určená pre dvoch žiakov 8. alebo 9. ročníka, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch žiakov s cieľom dôkladnej prípravy na najproblematickejšie oblasti Testovania 9 z matematiky. Miniskupinový kurz je tiež zameraný na rozvoj schopnosti spolupracovať v malých tímoch a vedieť uplatniť nadobudnuté znalosti v praxi.


CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ
3 – 6 žiaci

Výhodou skupinovej výučby je nielen rozvoj vedomostí, ale aj zručností potrebných pre uplatnenie sa v budúcich profesiách. Skupinovými aktivitami v kombinácii s individuálnou prácou lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností žiakov a prepájajú teóriu s praxou. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých a úspešné zvládnutie Testovanie 9 z matematiky.


CENA na osobu: 8€/hod.

PRIHLÁŠKA