Učebné materiály pre integrovaný predmet slovenský jazyk a literatúra pre 6. až 9. ročník ZŠ, ktoré nájdete v tejto databáze, obsahujú spracovanú teóriu k všetkým komponentom vyučovacieho procesu:

1. hovorená produkcia (fonetika a fonológia),
2. komunikačná interakcia (lexikológia),
3. písaná produkcia (morfológia, syntax, štylistika a sloh),
4. zážitková recepcia (literatúra),
5. vecná recepcia (práca s informáciami).

Súčasťou teórie je taktiež zoznam použitej literatúry, ktorý taktiež slúži ako pomôcka pre ďalšie prípravy na vyučovanie.

 

© Všetky učebné materiály dostupné v online databáze podliehajú autorským právam. Žiadna časť týchto materiálov nemôže byť použitá a voľne šírená bez korektného označenia zdroja: KOPECKÁ, Zuzana – BENCZE, Patrícia. Škola pre 21. storočie – integrované predmety v pedagogickej praxi. Educat pre budúcnosť, o. z., Nitra, 2024.
© Ilustrácie: Hedviga M. Gutierrez

HOVORENÁ PRODUKCIA
(fonetika a fonológia)

 

Obsahový štandard: systém slovenských hlások, slabika, slabičné delenie slov, rytmický zákon, spodobovanie, priama reč, zvukové prostriedky (prozódia), pohybové, komunikačné prostriedky, prednes 

STIAHNUŤ

KOMUNIKAČNÁ INTERAKCIA
(lexikológia)

 

Obsahový štandard: slovná zásoba, jazykové slovníky, obohacovanie slovnej zásoby, slovný význam (jednovýznamové a viacvýznamové slová, homonymá, synonymá, antonymá)

STIAHNUŤ

PÍSANÁ PRODUKCIA
(štylistika a sloh)

 

Obsahový štandard: jazykový štýl (hovorový, administratívny, rečnícky, publicistický, umelecký, náučný), slohový postup (informačný, výkladový, opisný, rečnícky), slohový útvar, tvorivé písanie, prezentácia

STIAHNUŤ

PÍSANÁ PRODUKCIA
(morfológia)

 

Obsahový štandard: slovné druhy, slovnodruhové prechody, podstatné mená a ich vzory, prídavné mená a ich vzory, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia

STIAHNUŤ

PÍSANÁ PRODUKCIA
(syntax)

 

Obsahový štandard: vetné členy (hlavné: podmet, prísudok, vetný základ; vedľajšie: predmet, prívlastok, príslovkové určenie), vetné sklady (prisudzovací, určovací, priraďovací), veta (podľa členitosti a zloženia)

STIAHNUŤ

ZÁŽITKOVÁ RECEPCIA
(literatúra)

 

Obsahový štandard: lyrika, epika, dráma a ich žánre, vonkajšia a vnútorná kompozícia literárneho diela, umelecké jazykové prostriedky, slovesná ľudová tvorba, brak a gýč v literatúre, tvorba otázok k textu

STIAHNUŤ

VECNÁ RECEPCIA
(práca s informáciami)

 

Obsahový štandard: stratégie čítania a učenia sa z textu, stratégie počúvania, stratégie informačného správania v digitálnom prostredí, informačná gramotnosť, informačné zdroje (tlačené a elektronické)

STIAHNUŤ

ZOZNAM ZDROJOV
(použitá literatúra)

 

Primárne a sekundárne zdroje: teória ku komponentom je spracovaná podľa relevantných knižných a elektronických zdrojov, ktoré sú uvedené a korektne zapísané v zozname použitej literatúry

STIAHNUŤ

Pre lepšiu orientáciu v uvedených pojmoch a štruktúrach odporúčame pracovať s digitalizovaným Štátnym vzdelávacím programom, ktorý nájdete TU.