Tento kurz je určený pre základoškolákov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na strednej odbornej škole (napr. stredná odborná škola veterinárna alebo zdravotnícka). Kurz je prispôsobený tézam prijímacích skúšok konkrétnych škôl, ako aj ukážkovým testom. Cieľom kurzu je doplnenie, upevnenie a precvičenie vedomostí nadobudnutých počas celého štúdia na základnej škole. Pri každom kurze hľadáme také spôsoby výučby, vďaka ktorým študentov učenie baví a vidia v ňom zmysel aj pre svoje budúce uplatnenie v živote.
Osnovy pre prípravný kurz na prijímačky z biológie prispôsobujeme tiež štátnemu vzdelávaciemu programu ISCED2, takže žiaci si zosumarizujú učivo 5. – 9. ročníka základnej školy.
Absolventi tohto kurzu nadobudnú istotu v príprave na maturitnú skúšku z biológie a zároveň sumarizácia a prehĺbenie stredoškolského učiva zjednoduší aj prípravu na prijímačky na vysokú školu (napr. na medicínu).

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 študent

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám študenta. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v učive 5. až 9. ročníka, ako aj v tzv. mäkkých zručnostiach potrebných pre uplatnenie sa v praxi. Cieľom kurzu preto nie je iba úspešné zvládnutie prijímačok na strednú školu, ale taktiež schopnosť uplatniť získané vedomosti v reálnom živote a v ďalšom štúdiu.


CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 študenti

Miniskupina je určená pre dvoch študentov 9. ročníka, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch študentov s cieľom ich maximálnej prípravy na prijímačky z biológie v závislosti od požiadaviek školy, o ktorú majú záujem. Miniskupinový kurz je tiež zameraný na rozvoj schopnosti spolupracovať v malých tímoch a vedieť uplatniť nadobudnuté znalosti v praxi.


CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ
3 – 6 študenti

Výhodou skupinovej výučby je nielen rozvoj vedomostí, ale aj zručností potrebných pre uplatnenie sa v budúcich profesiách. Skupinovými aktivitami v kombinácii s individuálnou prácou lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností študentov a prepájajú teóriu s praxou. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých a úspešné prijatie na strednú školu.


CENA na osobu: 8€/hod.