Tento kurz je určený pre študentky a študentov všetkých stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú doplniť, upevniť alebo precvičiť vedomosti nadobudnuté počas celého štúdia. Pri každom kurze hľadáme také spôsoby výučby, vďaka ktorým študentov učenie baví a vidia v ňom zmysel aj pre svoje budúce uplatnenie v živote.
Osnovy pre prípravný kurz na maturitu z biológie prispôsobujeme štátnemu vzdelávaciemu programu ISCED, ako aj maturitným témam konkrétnej školy, ktorú študent navštevuje. Vytvárame tak priestor aj pre individuálne požiadavky študenta a jeho školy.
Absolventi tohto kurzu nadobudnú istotu v príprave na maturitnú skúšku z biológie a zároveň sumarizácia a prehĺbenie stredoškolského učiva zjednoduší aj prípravu na prijímačky na vysokú školu (napr. na medicínu).

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 študent

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám študenta. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v stredoškolskom učive z 1. až 4. ročníka z biológie, ako aj v tzv. mäkkých zručnostiach potrebných pre uplatnenie sa v praxi. Cieľom kurzu preto nie je iba úspešná maturitná skúška či predpríprava na vysokú školu, ale taktiež schopnosť uplatniť získané vedomosti v reálnom živote.


CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 študenti

Miniskupina je určená pre dvoch študentov rovnakého ročníka, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch študentov s cieľom ich maximálnej prípravy na maturitnú skúšku v závislosti od požiadaviek školy, ktorú navštevujú. Miniskupinový kurz je tiež zameraný na rozvoj schopnosti spolupracovať v malých tímoch a vedieť uplatniť nadobudnuté znalosti v praxi.


CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ
3 – 6 študenti

Výhodou skupinového vyučovania je rozvoj komunikačných schopností, tolerancie a spolupráce, čo sú základné predpoklady pre uplatnenie sa v budúcich profesiách. Skupinovými aktivitami v kombinácii s individuálnou prácou lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností študentov. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých a úspešná maturitná skúška.


CENA na osobu: 8€/hod.