Tento kurz je určený pre študentky a študentov 4. ročníka všetkých stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú doplniť, upevniť alebo precvičiť vedomosti a komunikačné schopnosti nadobudnuté počas celého štúdia. Pri každom kurze hľadáme také spôsoby výučby, vďaka ktorým študentov učenie baví a vidia v ňom zmysel aj pre svoje budúce uplatnenie v živote.
Požiadavky na úspešné zvládnutie písomnej/externej časti maturitnej skúšky sú pre každú školu rovnaké, avšak maturitné tézy sa v závislosti od jednotlivých typov škôl líšia (ústna/interná časť maturitnej skúšky). Osnovy nášho lektorského tímu sú preto prispôsobené štandardom NÚCEM-u a zároveň poskytujú priestor aj pre individuálne požiadavky študenta a jeho školy.
Absolventi tohto kurzu nadobudnú istotu v riešení problémových javov v anglickom jazyku a literatúre, zdokonalia sa v čítaní a počúvaní s porozumením (reading, listening) a vďaka rozvoju kreativity zvládnu aj písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (sloh) a ústnu formu maturitnej skúšky precvičením jednotlivých konverzačných tém.
individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 študent

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám študenta a požiadavkám jeho školy pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v stredoškolskom učive 1. až 4. ročníka, ako aj v kompetenciách (tzv. soft skills) potrebných pre uplatnenie sa v praxi. Cieľom kurzu preto nie je iba úspešná maturitná skúška, ale taktiež schopnosť uplatniť získané vedomosti v reálnom živote, budúcom štúdiu či v budúcej práci. Rozsah tejto formy kurzu je voliteľný.


CENA: 20€/hod.

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 študenti

Miniskupina je určená pre dvoch kamarátov s približne rovnakou úrovňou angličtiny či dvoch študentov 4. ročníka strednej školy, pre ktorých je jednoduchšie učiť sa nové veci vo dvojici. Lektori zohľadňujú potreby a individuálne tempo oboch študentov s cieľom dôkladnej prípravy na maturitu. Snažia sa vyplniť prípadné medzery v konverzačných témach, gramatike či slohu za využitia individuálnej práce alebo vo dvojiciach. Miniskupinový kurz má rozsah 20 hodín.


CENA na osobu: 15€/hod.

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

SKUPINOVÝ KURZ
3 – 6 študenti

Výhodou skupinového vyučovania je rozvoj komunikačných schopností a tímového riešenia problémov, čo sú základné predpoklady pre uplatnenie sa v budúcich profesiách. Skupinovými aktivitami v kombinácii s individuálnym prístupom lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností študentov. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých a prelomenie strachu z komunikácie v cudzom jazyku pred druhými ľuďmi. Skupinový kurz prebieha 2x týždenne v rozsahu 20 hodín.


CENA na osobu: 8€/hod.