PRÍPRAVA  NA  MATURITU

ANGLICKÝ JAZYK

príprava na maturitu angličtina

Tento kurz je určený pre študentky a študentov všetkých stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú doplniť, upevniť alebo precvičiť vedomosti a komunikačné schopnosti nadobudnuté počas celého štúdia. Pri každom kurze hľadáme také spôsoby výučby, vďaka ktorým študentov učenie baví a vidia v ňom zmysel aj pre svoje budúce uplatnenie v živote.

Požiadavky na úspešné zvládnutie písomnej/externej časti maturitnej skúšky sú pre každú školu rovnaké, avšak maturitné tézy sa v závislosti od jednotlivých typov škôl líšia (ústna/interná časť maturitnej skúšky). Osnovy nášho lektorského tímu sú preto prispôsobené štandardom NÚCEM-u a zároveň poskytujú priestor aj pre individuálne požiadavky študenta a jeho školy.

Absolventi tohto kurzu nadobudnú istotu v riešení problémových javov v anglickom jazyku a literatúre, zdokonalia sa v čítaní a počúvaní s porozumením (reading, listening) a vďaka rozvoju kreativity zvládnu aj písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (sloh) a ústnu formu maturitnej skúšky precvičením jednotlivých konverzačných tém.

INDIVIDUÁLNY KURZ

1 študent

Viac informácií

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám študenta. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v stredoškolskom učive z 1. až 4. ročníka, ako aj v kompetenciách (tzv. soft skills) potrebných pre uplatnenie sa v praxi. Cieľom kurzu preto nie je iba úspešná maturitná skúška, ale taktiež  schopnosť uplatniť získané vedomosti v reálnom živote a v rôznych komunikačných situáciách.


CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ

2 študenti

Viac informácií

Miniskupina je určená pre dvoch kamarátov či spolužiakov, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch študentov s cieľom ich maximálnej prípravy na všetky časti maturitnej skúšky. Snažia sa vyplniť prípadné medzery v konverzačných témach za využitia individuálnej práce aj práce vo dvojiciach, čím rozvíjajú aj ich komunikačné schopnosti.


CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ

3 – 8 študenti

Viac informácií

Výhodou skupinového vyučovania je rozvoj komunikačných schopností, tolerancie a spolupráce, čo sú základné predpoklady pre uplatnenie sa v budúcich profesiách. Skupinovými aktivitami v kombinácii s individuálnym prístupom lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností študentov. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých a prelomenie strachu z cudzieho jazyka.


CENA na osobu: 8€/hod.