Doučovanie do školy nevyhľadávajú iba žiaci so zlými známkami, ktorí chcú dobehnúť svojich spolužiakov a zlepšiť si priemer. Tento kurz je určený aj pre tých, ktorých biológia jednoducho baví a chcú lepšie porozumieť zákonitostiam prírody. Zlepšenie študijných výsledkov vďaka doučovaniu je už len príjemným bonusom.
Na tomto kurze vás nečaká žiadne skúšanie, písomky či písanie poznámok. Všetky učebné materiály od nás žiaci dostanú, aby sa k nim mohli doma kedykoľvek vrátiť, zatiaľ čo na hodinách skôr pôjde o prepojenie teórie s praxou.
Na kurz doučovania biológie sa môžu prihlásiť základoškoláci aj stredoškoláci všetkých ročníkov. Pri každom kurze zohľadňujeme individuálne potreby a tempo každého žiaka. Na základe toho hľadáme také spôsoby výučby, aby študentov učenie bavilo a videli v ňom zmysel aj pre svoje budúce uplatnenie v živote, nielen kvôli lepšej známke. Obsah kurzu lektori prispôsobujú konkrétnemu učivu, ktoré žiaci preberajú v škole, a teda aj štátnemu vzdelávaciemu programu ISCED.
Absolventi tohto kurzu nadobudnú istotu v každodennej príprave do školy – na klasickú výučbu, písomku či odpoveď. 

formy realizácie kurzu doučovania do školy

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 študent

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám študenta. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v učive biológie príslušného ročníka, ako aj v tzv. mäkkých zručnostiach potrebných pre uplatnenie sa v praxi. Cieľom kurzu preto nie je iba zlepšenie študijných výsledkov či príprava na písomku, ale taktiež schopnosť uplatniť získané vedomosti v reálnom živote.


CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 študenti

Miniskupina je určená pre dvoch študentov rovnakého ročníka, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch študentov s cieľom ich maximálnej prípravy na každodenné vyučovanie alebo na odpoveď či písomku. Miniskupinový kurz je tiež zameraný na rozvoj schopnosti spolupracovať v malých tímoch a vedieť uplatniť nadobudnuté znalosti v praxi.


CENA na osobu: 15€/hod.