Tento kurz je určený pre žiakov/žiačky všetkých ročníkov základných, stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú uľahčiť a spríjemniť prípravu na bežné školské vyučovanie. Doučovanie angličtiny však nevyhľadávajú iba žiaci s cieľom zlepšenia známok, ale taktiež tí, ktorí plánujú študovať v zahraničí, cestovať po svete a spoznávať iné kultúry.
Pred začiatkom kurzu doučovania zisťujeme vaše očakávania a ciele, ktorým následne prispôsobíme nielen obsah vzdelávania, ale aj učebný štýl. Náš lektorský tím sa postará nielen o to, aby žiaci boli pripravení na každodenné vyučovanie, ale aktivitami smerujú k ich príprave na budúce uplatnenie sa na trhu práce. Žiaci tak popri zlepšení svojich známok rozvíjajú tzv. mäkké zručnosti (soft skills), ktoré sú pre ich budúcnosť kľúčové. Na kurze sa naučia prepájať informácie, osvoja si komunikačné schopnosti v cudzom jazyku v spolupráci s inými ľuďmi, rozvinú kritické myslenie, kreativitu, ako aj čitateľskú gramotnosť.
Výrazné zlepšenie študijných výsledkov je už iba čerešnička na torte.

formy realizácie kurzu doučovania do školy

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 žiak

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám žiaka, ako aj štátnemu vzdelávaciemu programu (ISCED) a neustále sa meniacim požiadavkám moderného trhu práce. Lektori odhaľujú silné aj slabšie miesta v preberanom učive, konverzácii, slohu, gramatike alebo v čítaní či počúvaní s porozumením. Spôsob výučby volia podľa záujmov a preferencií žiaka, aby v ňom vzbudili záujem o vlastné napredovanie. Cieľom kurzu je nielen zlepšenie učebných výsledkov a príprava na každodenné vyučovanie, ale taktiež rozvoj zručností nevyhnutných pre uplatnenie sa vo svete práce.


CENA: 20€/hod.

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 žiaci

Práca vo dvojici je preukázateľne efektívna najmä pri osvojovaní si cudzieho jazyka v rovine konverzácie. Miniskupina je určená pre dvoch žiakov rovnakého ročníka s približne rovnakou úrovňou angličtiny, ktorí sa dokážu vzájomne motivovať. Pred vytvorením miniskupiny zisťujeme úroveň cudzieho jazyka každého žiaka (A1 – C1). Lektori v miniskupine zohľadňujú potreby a individuálne tempo oboch žiakov s cieľom zlepšenia ich výsledkov. Snažia sa vyplniť všetky medzery v angličtine za využitia rolových hier, súťaží, individuálnej práce aj práce vo dvojiciach.


CENA na osobu: 15€/hod.

Prihláška