DOUČOVANIE DO ŠKOLY

ANGLIČTINA

Tento kurz je určený pre žiakov/žiačky všetkých ročníkov základných, stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú uľahčiť a spríjemniť prípravu na bežné školské vyučovanie. Náš lektorský tím sa vďaka individuálnemu prístupu a interaktívnym učebným metódam postará nielen o to, aby žiaci boli pripravení na každodenné vyučovanie, ale aktivitami smerujú k ich príprave na budúce uplatnenie sa na trhu práce. Žiaci tak popri zlepšení svojich známok rozvíjajú tzv. mäkké zručnosti (soft skills), ktoré sú pre ich budúcnosť kľúčové. Na kurze sa naučia prepájať informácie, osvoja si komunikačné schopnosti v cudzom jazyku v spolupráci s inými ľuďmi, rozvinú kritické myslenie, kreativitu, ako aj čitateľskú gramotnosť.

Výrazné zlepšenie študijných výsledkov je už iba čerešnička na torte.

pre tento typ kurzu odporúčame

INDIVIDUÁLNY KURZ

1 žiak

Viac infornácií

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám žiaka, ako aj štátnemu vzdelávaciemu programu (ISCED). Lektori odhaľujú silné aj slabšie miesta v preberanom učive. Spôsob výučby volia podľa záujmov a preferencií žiaka. Cieľom kurzu je vzbudiť v žiakovi záujem o predmet, zlepšiť učebné výsledky a pripraviť ho na rôzne výzvy či komunikáciu v cudzom jazyku vo svete práce.


CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ

2 žiaci

Viac informácií

Miniskupina je určená pre dvoch kamarátov či spolužiakov z toho istého ročníka, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch žiakov s cieľom zlepšenia ich výsledkov a komunikačných schopností v cudzom jazyku. Snažia sa vyplniť všetky medzery v učebných témach za využitia hry, súťaží, individuálnej práce aj práce vo dvojiciach.


CENA na osobu: 15€/hod.

Prihláška