Učebné plány pre integrovaný predmet slovenský jazyk a literatúra pre 6. až 9. ročník ZŠ, ktoré nájdete v tejto databáze, obsahujú:

1. obsahový a výkonový štandard v rámci všetkých komponentov vyučovacieho procesu
(hovorená produkcia, komunikačná interakcia, písaná produkcia, zážitková recepcia a vecná recepcia),
2. ciele a témy vzdelávania (tematické okruhy, prierezové témy),
3. metodický materiál pre učiteľa (konkrétne prípravy na vyučovacie hodiny).
Súčasťou príprav sú odkazy na rôzne knižné tituly pre deti a mládež vyberané podľa štatistiky výpožičiek z knižníc a predaja, edukačné pomôcky, aplikácie či iné užitočné zdroje na realizáciu výučby za využitia digitálnych technológií cez aktívny QR kód.

 

© Všetky učebné plány dostupné v online databáze podliehajú autorským právam. Žiadna časť týchto materiálov nemôže byť použitá a voľne šírená bez korektného označenia zdroja: KOPECKÁ, Zuzana – BENCZE, Patrícia. Škola pre 21. storočie – integrované predmety v pedagogickej praxi. Educat pre budúcnosť, o. z., Nitra, 2024.
© Ilustrácie: Hedviga M. Gutierrez

1. ZOZNAMKA 
(plán odporúčaný pre 6. ročník)

 

Obsahový štandard: systém slovenských hlások, zásady zdvorilosti v komunikácii, opisný slohový postup, vecný text a jeho žánre, epika, biografia

STIAHNUŤ

2. MOJE KORENE
(plán odporúčaný pre 6. ročník)

 

Obsahový štandard: slabika, slabikotvorné spoluhlásky, slabičné delenie slov, lyrika, ľudová a populárna pieseň, rým, vonkajšia kompozícia diela

STIAHNUŤ

3. PRÁCA SNOV
(plán odporúčaný pre 6. ročník)

 

Obsahový štandard: rytmický zákon, spodobovanie, splývavá výslovnosť, znaky opisného textu, jednoduché opisné žánre, autorská rozprávka

STIAHNUŤ

4. PROBLÉMY
(plán odporúčaný pre 6. ročník)

 

Obsahový štandard: doplňovacie a zisťovacie otázky, priama reč a interpunkcia, dialóg, hovorový štýl, dráma, muzikál, divadelná hra, dramatizácia

STIAHNUŤ

5. RECITÁTOR
(plán odporúčaný pre 6. ročník)

 

Obsahový štandard: tempo, prestávka, sila hlasu, dôraz, prízvuk, intonácia, rytmus, melódia, prednes, nonsens, priame a obrazné pomenovania

STIAHNUŤ

6. JA A SVET
(plán odporúčaný pre 7. ročník)

 

Obsahový štandard: mimika, gestá, pohyb a postavenie tela, enumerácia, rečnícke otázky, rečnícky štýl, rečnícky prejav, autorský zámer vs. stanovisko

STIAHNUŤ

7. JAZYKOVÉ OKIENKO
(plán odporúčaný pre 7. ročník)

 

Obsahový štandard: slovná zásoba, ne/spisovné slová, slang, nárečie, príznakové slová, odborné, knižné slová, expresívne slová, hovorový, umelecký štýl, pásmo rozprávača a postáv

STIAHNUŤ

8. ŽIVOT VO FRAZÉMACH
(plán odporúčaný pre 7. ročník)

 

Obsahový štandard: obohacovanie slovnej zásoby, spájanie, frazémy, prenášanie významu, knižné a elektronické slovníky, slovesná ľudová tvorba (príslovia, porekadlá), bájka

STIAHNUŤ

9. CESTA DO MINULOSTI
(plán odporúčaný pre 7. ročník)

 

Obsahový štandard: preberanie slov, odvodzovanie, skladanie, skracovanie, vzťah slovenčiny k iným jazykom, slovotvorné prostriedky, etymologický pravopis, báj, fantasy, komiks

STIAHNUŤ

10. KOMPAS CESTOVATEĽA
(plán odporúčaný pre 7. ročník)

 

Obsahový štandard: synonymá, antonymá, interview, plnovýznamové ohybné slovné druhy: podstatné mená, prídavné mená, vzory, literárny žáner: dobrodružný román

STIAHNUŤ

11. ČLOVEK A PRÍRODA
(plán odporúčaný pre 8. ročník)

 

Obsahový štandard: prechody medzi slovnými druhmi, zámená, číslovky a ich pravopis, techniky tvorivého písania, literárny žáner: encyklopédia, sci-fi, dievčenský román, metafora, symbol

STIAHNUŤ

12. SVET FANTÁZIE
(plán odporúčaný pre 8. ročník)

 

Obsahový štandard: slovesá a ich pravopis, rozprávací slohový postup, znaky rozprávacieho textu, literárny žáner: fantasy román, formy spracovania literárnych diel: filmová produkcia

STIAHNUŤ

13. DENNÍK VOJNY
(plán odporúčaný pre 8. ročník)

 

Obsahový štandard: neohybné slovné druhy: príslovky, častice, citoslovcia, korešpondencia: list, formálna komunikácia, literárny žáner: román vo forme denníka, komiks, ja-rozprávanie

STIAHNUŤ

14. TRAGICKÁ LÁSKA
(plán odporúčaný pre 8. ročník)

 

Obsahový štandard: vetné členy, vetné sklady, obrazovo-písaný text, kompozícia textu, literárny žáner: tragédia, grafický román, manga, dialóg, monológ, dejstvo, brak a gýč, porovnávanie textov

STIAHNUŤ

15. INAKOSŤ
(plán odporúčaný pre 8. ročník)

 

Obsahový štandard: jednočlenná a dvojčlenná veta, jednoduchá veta a súvetie, súvetná stavba, fantasy s prvkami hororu, biografia, formy spracovania literárnych diel, vyvodenie pointy

STIAHNUŤ

16. SLUŠNÁ KRITIKA
(plán odporúčaný pre 9. ročník)

 

Obsahový štandard: diskusia, pozvánka, plagát, poster, grafická zložka textu, textový editor, publicistický štýl, informačný slohový postup, literárny žáner: satira, komédia 

STIAHNUŤ

17. PATENT NA ÚSPECH
(plán odporúčaný pre 9. ročník)

 

Obsahový štandard: podcast, rozhlasové a televízne populárno-náučné programy, prezentácia, návod na použitie výrobku, digitálny text, stratégie informačného správania v digitálnom prostredí, informačná gramotnosť, informačné zdroje

STIAHNUŤ

18. SILA LOGIKY
(plán odporúčaný pre 9. ročník)

 

Obsahový štandard: náročnejšie formy spracovania obsahu: anotácia, konspekt, sumarizácia, grafické nástroje, literárny žáner: detektívny román, rozhlasová hra, tvorba otázok k textu: faktografické, induktívne, deduktívne, hodnotiace otázky

STIAHNUŤ

19. DOBRODRUH
(plán odporúčaný pre 9. ročník)

 

Obsahový štandard: publicistický a administratívny štýl, blog/vlog, nesúvislé informačné žánre (cestovný poriadok, mapa), cestopis, príbehy viažuce sa k histórii obce alebo regiónu (skúmanie, zaznamenávanie, porovnávanie, prezentovanie) 

STIAHNUŤ

20. MOJA BUDÚCNOSŤ
(plán odporúčaný pre 9. ročník)

 

Obsahový štandard: rečnícky a administratívny štýl, prihláška, životopis, slávnostný príhovor (rozlúčenie). členenie obsahu písaného textu: osnova, grafické znázornenie štruktúry textu, koncept, literárny žáner: poviedka, novela

STIAHNUŤ

Vysvetlivky k pojmom:

KOMPONENT VYUČOVACIEHO PROCESU: inovovaný ŠVP ruší členenie predmetu na 3 zložky: jazyk, komunikácia a sloh, literárna výchova – namiesto toho sú vymedzené strešné komponenty vyučovacieho procesu a v rámci nich je uvedený obsahový štandard, výkonový štandard, ako aj termíny, ktoré si majú žiaci osvojiť. Každá vyučovacia hodina má byť zosnovaná na základe uvedených komponentov:
1. Komunikačná interakcia
2. Hovorená produkcia
3. Písaná produkcia
4. Vecná recepcia
5. Zážitková recepcia

TEMATICKÝ OKRUH: každý cyklus vzdelávania má vymedzených niekoľko tematických okruhov, na ktoré by mali byť orientované jednotlivé vyučovacie hodiny. Tematické okruhy tiež môžu slúžiť ako námety na realizáciu medzipredmetových vzťahov (prierezových tém).

PRIEREZOVÉ TÉMY: tieto témy sú zároveň súčasťou obsahového štandardu k jednotlivým predmetom a ich komponentom v rámci vzdelávacích oblastí pre 3. cyklus, ktorými sú:
1. Jazyk a komunikácia
2. Matematika a informatika
3. Človek a príroda
4. Človek a spoločnosť
5. Človek a svet práce
6. Umenie a kultúra
7. Zdravie a pohyb

Pre lepšiu orientáciu v uvedených pojmoch a štruktúrach odporúčame pracovať s digitalizovaným Štátnym vzdelávacím programom, ktorý nájdete TU.