Tento kurz je určený pre študentky a študentov všetkých stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú doplniť, upevniť alebo precvičiť vedomosti nadobudnuté počas celého štúdia. Pri každom kurze hľadáme také spôsoby výučby, vďaka ktorým študentov učenie baví a vidia v ňom zmysel aj pre svoje budúce uplatnenie v živote.
Požiadavky na úspešné zvládnutie písomnej/externej časti maturitnej skúšky sú pre každú školu rovnaké, avšak maturitné tézy sa v závislosti od jednotlivých typov škôl líšia (ústna/interná časť maturitnej skúšky). Osnovy nášho lektorského tímu sú preto prispôsobené štandardom NÚCEM-u a zároveň poskytujú priestor aj pre individuálne požiadavky študenta a jeho školy.
Absolventi tohto kurzu získajú učebné materiály ako podklady pre ústnu maturitnú skúšku, nadobudnú istotu v riešení problémových javov v slovenskom jazyku a literatúre, zdokonalia sa v čítaní s porozumením a vďaka rozvoju tvorivosti zvládnu aj písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (sloh).
formálna komunikácia online kurz slovenčiny Educat

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 študent

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám študenta. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v stredoškolskom učive slovenského jazyka a literatúry z 1. až 4. ročníka, ako aj v tzv. mäkkých zručnostiach potrebných pre uplatnenie sa v budúcom zamestnaní, prípadne v ďalšom štúdiu. Cieľom kurzu preto nie je iba úspešná maturitná skúška či predpríprava na vysokú školu, ale taktiež schopnosť zúročiť získané vedomosti v reálnom živote.


CENA: 20€/hod.

formálna komunikácia online kurz slovenčiny Educat

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 študentI

Miniskupina je určená pre dvoch študentov 4. ročníka strednej školy, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie a majú stanovený rovnaký cieľ – úspešne zmaturovať. Lektori zohľadňujú potreby oboch študentov s ohľadom na ich individuálne tempo a potreby. Príprava na maturitu prebieha v závislosti od požiadaviek školy, ktorú študenti navštevujú. Miniskupinový kurz je tiež zameraný na rozvoj schopnosti spolupracovať v malých tímoch a motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu.


CENA na osobu: 15€/hod.

formálna komunikácia online kurz slovenčiny Educat

SKUPINOVÝ KURZ
3 – 6 študenti

Výhodou skupinového vyučovania je rozvoj komunikačných schopností, tolerancie a spolupráce, čo sú základné predpoklady pre uplatnenie sa v budúcich profesiách či pre úspech v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Skupinovými aktivitami v kombinácii s individuálnou prácou lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností študentov. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých, úspešná maturitná skúška a budovanie vzťahu k rodnému jazyku a kultúre.


CENA na osobu: 8€/hod.