Tento kurz je určený pre žiakov/žiačky 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorí chcú uspieť v záverečnom Testovaní 9 (monitore) zo slovenského jazyka, literatúry, ako aj v problematickej oblasti čítania s porozumením. Náš lektorský tím vedie žiakov k logickému a systematickému prepájaniu učiva 2. stupňa ZŠ, ako aj k jeho praktickému využitiu v živote. Namiesto „bifľovania“ u nás zažijú porozumenie prepojením teórie s praxou. Počas kurzu si žiaci zároveň precvičia úlohy, ktoré bývajú obsahom Testovania 9.
Vedeli ste, že min. 90% úspešnosť z Testovania 9 znamená automatické prijatie bez prijímačok na mnoho gymnázií či stredných škôl?
Takže dve muchy jednou ranou.
formálna komunikácia online kurz slovenčiny Educat

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 žiak

Táto forma kurzu je vhodná pre tých, ktorí majú vysoké ciele a potrebujú maximalizovať šance na úspešné zvládnutie Testovania 9 vďaka individuálnemu prístupu 1 žiak – 1 lektor. Lektor odhaľuje silné aj slabšie miesta v učive 5. až 9. ročníka, ako aj v tzv. mäkkých zručnostiach potrebných pre jednoduchší začiatok štúdia na strednej škole či gymnáziu. Cieľom kurzu preto nie je iba úspešné zvládnutie Testovania 9 a nasledujúcich prijímačok, ale taktiež schopnosť uplatniť získané vedomosti v reálnom živote a v ďalšom štúdiu.


CENA:
20€/hod.

formálna komunikácia online kurz slovenčiny Educat

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 žiaci

Miniskupina je určená pre dvoch žiakov 8. alebo 9. ročníka, ktorí sa vedia navzájom motivovať k efektívnejšej práci bez toho, že by sa navzájom porovnávali. Lektori pritom zohľadňujú potreby oboch žiakov s cieľom dôkladnej prípravy na najproblematickejšie oblasti Testovania 9 zo slovenčiny. Miniskupinový kurz je tiež zameraný na rozvoj schopnosti spolupracovať v malých tímoch a vedieť uplatniť nadobudnuté znalosti v praxi aj v ďalšom štúdiu na strednej škole či gymnáziu. 


CENA na osobu: 15€/hod.

formálna komunikácia online kurz slovenčiny Educat

SKUPINOVÝ KURZ
3 – 6 žiaci

Výhodou skupinovej výučby je nielen prijateľná cena, ale najmä rozvoj vedomostí a mäkkých zručností zručností potrebných pre rýchlejšiu adaptáciu na novú školu a kolektív. Skupinovými aktivitami v kombinácii s individuálnou prácou lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností žiakov a prepájajú teóriu s praxou, pričom zohľadňujú individuálne tempo každého žiaka. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých a úspešné zvládnutie Testovanie 9 zo slovenčiny. Skupinový kurz prebieha 2x týždenne.


CENA na osobu: 8€/hod.

PRIHLÁŠKA