PRÍPRAVA  NA  TESTOVANIE 9

SLOVENČINA

Tento kurz je určený pre žiakov/žiačky 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorí chcú uspieť v záverečnom Testovaní 9 (monitore) zo slovenského jazyka, literatúry, ako aj v problematickej oblasti čítania s porozumením. Náš lektorský tím vedie žiakov k logickému a systematickému prepájaniu vedomostí, ako aj k ich praktickému využitiu v živote. Namiesto „bifľovania“ u nás zažijú porozumenie. Počas kurzu si žiaci precvičia úlohy, ktoré bývajú obsahom Testovania 9.

Vedeli ste, že min. 90% úspešnosť z Testovania 9 znamená automatické prijatie bez prijímačok na mnoho gymnázií či stredných škôl?
Takže dve muchy jednou ranou.

INDIVIDUÁLNY KURZ

1 žiak

Viac informácií

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v preberanom učive. Spôsob výučby volia podľa záujmov a preferencií žiaka. Cieľom kurzu je vzbudiť v žiakovi záujem o predmet, zlepšiť učebné výsledky a pripraviť ho na rôzne testovania či prijímačky. 


CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ

2 žiaci

Viac informácií

Miniskupina je určená pre dvoch kamarátov či spolužiakov, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch žiakov s cieľom zlepšenia ich výsledkov. Snažia sa vyplniť všetky medzery v učebných témach za využitia hry, súťaží, individuálnej práce aj práce vo dvojiciach.


CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ

3 – 8 žiaci

Viac informácií

Hlavnou výhodou skupinového vyučovania je rozvoj komunikačných schopností, tolerancie a spolupráce, čo sú základné predpoklady pre uplatnenie sa v budúcej praxi. Skupinovými aktivitami lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností žiakov. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých.


CENA na osobu: 8€/hod.

Prihlásiť sa