Tento kurz je určený pre študentov/študentky 3. a 4. ročníka stredných škôl a gymnázií, ktorí sa chcú bez stresu a systematicky pripraviť na písomnú aj ústnu formu maturitnej skúšky z matematiky. Na doučovaní vedieme k logickému prepájaniu vedomostí a k ich praktickému využitiu nielen v matematických úlohách, ale aj v živote. Namiesto „bifľovania“ u nás študenti zažijú porozumenie cez prepojenie teórie s praxou. Popri riešení rôznych matematických úloh sú kurzy zamerané aj na rozvoj finančnej gramotnosti a schopnosti uvažovať v číslach.
Výsledkom kurzu je najmä sebavedomá orientácia v matematických zákonitostiach a dôkladná príprava na maturitu, ktorá môže zjednodušiť pokračovanie v štúdiu matematiky na vysokej škole. Bonusom sú učebné materiály, ktoré ku kurzu dostane každý náš absolvent.

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 študent

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám študenta. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v stredoškolskom učive matematiky z 1. až 4. ročníka, ako aj v tzv. mäkkých zručnostiach potrebných pre uplatnenie sa v praxi. Cieľom kurzu preto nie je iba úspešná maturitná skúška či predpríprava na vysokú školu, ale taktiež schopnosť uplatniť získané vedomosti v reálnom živote.


CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 študenti

Miniskupina je určená pre dvoch študentov 4. ročníka strednej školy, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch študentov s cieľom ich maximálnej prípravy na maturitnú skúšku v závislosti od požiadaviek školy, ktorú navštevujú. Miniskupinový kurz je tiež zameraný na rozvoj schopnosti spolupracovať v malých tímoch a vedieť uplatniť nadobudnuté znalosti v praxi.


CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ
3 – 6 študenti

Výhodou skupinového vyučovania je rozvoj komunikačných schopností, tolerancie a spolupráce, čo sú základné predpoklady pre uplatnenie sa v budúcich profesiách či pre úspech v ďalšom štúdiu. Skupinovými aktivitami v kombinácii s individuálnou prácou lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností študentov. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých a úspešná maturitná skúška.


CENA na osobu: 8€/hod.

PRIHLÁŠKA