PRÍPRAVA  NA  PRIJÍMAČKY

ANGLIČTINA

Tento kurz je určený pre žiakov/žiačky 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorí sa chcú systematicky pripraviť na prijímačky na bilingválne gymnáziá. Kurz je zameraný na rozvoj logického uvažovania a komunikačných schopností, prepájanie vedomostí s praktickými úlohami, ako aj na precvičovanie vhodných stratégií zvládania stresu a rozvrhnutia času pri riešení testových úloh, ktoré tvoria hlavnú náplň talentových prijímacích skúšok na vybrané gymnáziá.

INDIVIDUÁLNY KURZ

1 žiak

Viac informácií

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v preberanom učive. Spôsob výučby volia podľa záujmov a preferencií žiaka. Cieľom kurzu je vzbudiť v žiakovi záujem o predmet, zlepšiť učebné výsledky a pripraviť ho na prijímacie skúšky či samotnú komunikáciu v cudzom jazyku na trhu práce.


CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ

2 žiaci

Viac informácií

Miniskupina je určená pre dvoch kamarátov či spolužiakov, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch žiakov s cieľom zlepšenia ich výsledkov a komunikačných schopností. Snažia sa vyplniť všetky medzery v učebných témach za využitia hry, súťaží, individuálnej práce aj práce vo dvojiciach.


CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ

3 – 8 žiaci

Viac informácií

Hlavnou výhodou skupinového vyučovania je rozvoj tzv. soft skills, komunikačných schopností, tímovej spolupráce, ako aj prelomenie strachu z konverzácie v cudzom jazyku, čo sú predpoklady pre uplatnenie sa na trhu práce. Skupinovými aktivitami lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností žiakov. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých.


CENA na osobu: 8€/hod.