Tento kurz je určený pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na bilingválnom gymnáziu. Kurz je prispôsobený tézam prijímacích skúšok konkrétnych škôl, ako aj ukážkovým testom z bilingválnych gymnázií. Na kurze sa preto žiaci oboznámia aj s vhodnými stratégiami zvládania stresu a rozvrhnutia času pri riešení testových úloh, ktoré tvoria hlavnú náplň talentových prijímacích skúšok na vybrané gymnáziá.
Cieľom kurzu je doplnenie, upevnenie a precvičenie vedomostí nadobudnutých počas celého štúdia na základnej škole. Pri každom kurze hľadáme také spôsoby výučby, vďaka ktorým študentov učenie baví a vidia v ňom zmysel aj pre svoje budúce uplatnenie v živote.
Osnovy pre prípravný kurz na prijímačky z anglického jazyka prispôsobujeme tiež štátnemu vzdelávaciemu programu ISCED2, takže žiaci si nielen zosumarizujú anglickú gramatiku 5. – 9. ročníka základnej školy, ale taktiež venujeme obzvlášť pozornosť konverzácii a rozvoju slovnej zásoby. 
Absolventi tohto kurzu nadobudnú istotu v príprave na prijímačky z angličtiny a nadobudnuté znalosti im tiež pomôžu v budúcom uplatnení sa v praxi.
individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 žiak

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v preberanom učive 2. stupňa ZŠ, konverzácii, gramatike, slohu aj v čítaní či počúvaní s porozumením. Spôsob výučby volia podľa záujmov a preferencií žiaka. Cieľom kurzu je vzbudiť záujem o anglický jazyk a kultúru, zlepšiť učebné výsledky a pripraviť nielen na prijímacie skúšky, ale aj na nevyhnutnú komunikáciu v cudzom jazyku na trhu práce.


CENA: 20€/hod.

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 žiaci

Miniskupina je určená pre dvoch žiakov 8. alebo 9. ročníka, ktorí sa dokážu vzájomne motivovať a inšpirovať v zlepšovaní svojich komunikačných zručností a v príprave na prijímačky. Lektori zohľadňujú potreby oboch žiakov a rešpektujú ich individuálne tempo s cieľom zlepšenia ich výsledkov bez vzájomného porovnávania sa. Snažia sa vyplniť všetky medzery v anglickom jazyku za využitia hry, súťaží, individuálnej práce aj práce vo dvojiciach.


CENA na osobu: 15€/hod.

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

SKUPINOVÝ KURZ
3 – 6 žiaci

Hlavnou výhodou skupinového vyučovania je rozvoj tzv. soft skills, komunikačných schopností, tímovej spolupráce, ako aj prelomenie strachu z konverzácie v cudzom jazyku pred druhými ľuďmi, čo sú predpoklady pre uplatnenie sa na trhu práce. Skupinovými aktivitami v kombinácii s individuálnym riešením úloh lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností žiakov. Do výučby pritom zapájajú všetkých žiakov s ohľadom na ich individuálne tempo a potreby.


CENA na osobu: 8€/hod.

PRIHLÁŠKA