Toto nie je obyčajné doučovanie. Tento kurz je určený pre žiakov/žiačky všetkých ročníkov základných, stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú uľahčiť a spríjemniť prípravu na bežné vyučovanie do školy. Náš lektorský tím sa vďaka individuálnemu prístupu a prepojeniu teórie s praxou postará o to, aby žiaci boli pripravení na každodenné vyučovanie, písomku, sloh, odpoveď z literatúry či diktát. Žiaci tak majú možnosť nielen zlepšiť svoje známky, kurz ich má viesť k rozvíjaniu schopnosti prepájať informácie, kriticky nad nimi uvažovať, vytvoriť si vzťah k predmetu a zlepšovať komunikačné schopnosti, ako aj vlastnú tvorivosť v spolupráci s inými ľuďmi.
Výrazné zlepšenie študijných výsledkov je už iba čerešnička na torte.

formy realizácie kurzu doučovania do školy

formálna komunikácia online kurz slovenčiny Educat

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 žiak

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám žiaka akéhokoľvek ročníka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v učive slovenčiny príslušného ročníka základnej alebo strednej školy, ako aj v tzv. mäkkých zručnostiach potrebných pre uplatnenie sa v praxi. Cieľom kurzu preto nie je iba príprava na každodenné vyučovanie, ale taktiež schopnosť uplatniť získané vedomosti v reálnom živote a v ďalšom štúdiu.


CENA: 20€/hod.

formálna komunikácia online kurz slovenčiny Educat

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 žiaci

Miniskupina je určená pre dvoch študentov rovnakého ročníka základnej alebo strednej školy, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch študentov s cieľom ich maximálnej prípravy na každodenné vyučovanie alebo na odpoveď, sloh či písomku. Miniskupinový kurz je tiež zameraný na rozvoj schopnosti spolupracovať v malých tímoch a vedieť uplatniť nadobudnuté znalosti v praxi.


CENA na osobu: 15€/hod.

Prihláška