Doučovanie do školy nevyhľadávajú iba žiaci so zlými známkami, ktorí chcú dobehnúť svojich spolužiakov a zlepšiť si priemer. Tento kurz je určený aj pre tých, ktorí chcú pochopiť podstatu javov a procesov, odohrávajúcich sa stáročia na našej Zemi. Doučovanie geografie žiakov vedie k schopnosti pracovať s mapami, získať vedomosti z oblasti podnebia, rastlinnej a živočíšnej ríše, ako aj porozumieť rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín a kultúr. Zlepšenie študijných výsledkov vďaka doučovaniu je už len príjemným bonusom.
Na tomto kurze vás nečaká žiadne skúšanie, písomky či písanie poznámok. Všetky učebné materiály od nás žiaci dostanú, aby sa k nim mohli doma kedykoľvek vrátiť, zatiaľ čo na hodinách skôr pôjde o prepojenie teórie s praxou a zážitkové učenie.
Na kurz doučovania geografie sa môžu prihlásiť základoškoláci aj stredoškoláci všetkých ročníkov. Pri každom kurze zohľadňujeme individuálne potreby a tempo každého žiaka. Na základe toho hľadáme také spôsoby výučby, aby študentov učenie bavilo a videli v ňom zmysel aj pre svoje budúce uplatnenie v živote, nielen kvôli lepšej známke. Obsah kurzu lektori prispôsobujú konkrétnemu učivu, ktoré žiaci preberajú v škole, a teda aj štátnemu vzdelávaciemu programu ISCED.
Absolventi tohto kurzu nadobudnú istotu v každodennej príprave do školy – na klasickú výučbu, písomku či odpoveď. 

formy realizácie kurzu doučovania do školy

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 študent

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám študenta. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v učive biológie príslušného ročníka, ako aj v tzv. mäkkých zručnostiach potrebných pre uplatnenie sa v praxi. Cieľom kurzu preto nie je iba zlepšenie študijných výsledkov či príprava na písomku, ale taktiež schopnosť uplatniť získané vedomosti v reálnom živote.


CENA: 20€/hod.

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 študenti

Miniskupina je určená pre dvoch študentov rovnakého ročníka, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch študentov s cieľom ich maximálnej prípravy na každodenné vyučovanie alebo na odpoveď či písomku. Miniskupinový kurz je tiež zameraný na rozvoj schopnosti spolupracovať v malých tímoch a vedieť uplatniť nadobudnuté znalosti v praxi.


CENA na osobu: 15€/hod.