Doučovanie do školy nevyhľadávajú iba žiaci so zlými známkami, ktorí chcú dobehnúť svojich spolužiakov a zlepšiť si priemer. Tento kurz je určený aj pre tých, ktorých matematika jednoducho baví a chcú lepšie porozumieť jej zákonitostiam. Zlepšenie študijných výsledkov vďaka doučovaniu je už len príjemným bonusom.
Na tomto kurze žiakov nečakajú žiadne skúšania, písomky či písanie poznámok. Všetky učebné materiály od nás žiaci dostanú, aby sa k nim mohli doma kedykoľvek vrátiť, zatiaľ čo na hodinách skôr pôjde o prepojenie teórie s praxou.
Na kurz doučovania matematiky sa môžu prihlásiť základoškoláci aj stredoškoláci všetkých ročníkov. Pri každom kurze zohľadňujeme individuálne potreby a tempo každého žiaka. Na základe toho hľadáme také spôsoby výučby, aby žiakov učenie bavilo a videli v ňom zmysel aj pre svoje budúce uplatnenie, nielen kvôli lepšej známke. Obsah kurzu lektori prispôsobujú konkrétnemu učivu, ktoré žiaci preberajú v škole, a teda aj štátnemu vzdelávaciemu programu ISCED.
Absolventi tohto kurzu nadobudnú istotu v každodennej príprave do školy – na klasickú výučbu, písomku či odpoveď. Výsledkom kurzu je nielen výrazné zlepšenie študijných výsledkov, ale najmä sebavedomá orientácia vo svete čísel.

formy realizácie kurzu doučovania do školy

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 žiak

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám študenta. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v učive matematiky príslušného ročníka základnej alebo strednej školy, ako aj v tzv. mäkkých zručnostiach potrebných pre uplatnenie sa v praxi. Cieľom kurzu preto nie je iba príprava na každodenné vyučovanie, ale taktiež schopnosť uplatniť získané vedomosti v reálnom živote.


CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 žiaci

Miniskupina je určená pre dvoch študentov rovnakého ročníka základnej alebo strednej školy, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch študentov s cieľom ich maximálnej prípravy na každodenné vyučovanie alebo na odpoveď či písomku. Miniskupinový kurz je tiež zameraný na rozvoj schopnosti spolupracovať v malých tímoch a vedieť uplatniť nadobudnuté znalosti v praxi.


CENA na osobu: 15€/hod.

PRIHLÁŠKA