KONVERZAČNÝ KURZ

ANGLICKÝ JAZYK

Konverzačný kurz z angličtiny Educat v Nitre

Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, a to bez stresu. Na kurz sa môžu prihlásiť deti, mládež aj dospelí. Konverzačné skupiny vytvoríme podľa jazykovej úrovne a veku uchádzačov.

Angličtina je nevyhnutnou súčasťou dnešného globalizovaného sveta – plynulé a sebavedomé ovládanie svetového jazyka totiž otvára mnoho pracovných aj cestovateľských príležitostí. Na kurze vás zbavíme strachu z anglickej konverzácie bez ohľadu na to, aká je úroveň vašej slovnej zásoby, gramatiky či štylistiky.

Tím mladých lektorov predkladá také konverzačné témy, ktoré zároveň podnecujú k rozvoju kritického myslenia, schopnosti pracovať s informáciami, rozlišovať hoaxy, vedieť slušne formulovať vlastný názor na rôzne globálne problémy a pružne reagovať na každodenné konverzačné situácie.

Absolventi kurzu budú sebavedomejší v používaní anglického jazyka.
Cieľom kurzu je preto aktivovanie myslenia v angličtine bez toho, že by študent počas konverzácie musel svoje myšlienky doslovne prekladať zo slovenčiny.

INDIVIDUÁLNY KURZ

1 študent

Viac informácií

Charakter kurzu sa odvíja od požiadaviek, potrieb a očakávaní konkrétneho študenta. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v anglickej slovnej zásobe, gramatike, štylistike a predovšetkým v komunikačných kompetenciách v domácom i cudzom jazyku. Výber konverzačných tém závisí od záujmov študenta, ktoré sú prepájané s maturitnými konverzačnými témami a globálnymi problémami. Cieľom kurzu je nadobudnúť sebavedomie v komunikácii v angličtine v rôznych komunikačných situáciách.


CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ

2 študenti

Viac informácií

Miniskupina je určená pre dvoch kamarátov, spolužiakov či kolegov s podobnou jazykovou úrovňou, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch študentov s cieľom prelomenia komunikačných bariér v cudzom jazyku. Snažia sa vyplniť prípadné medzery v konverzačných témach za využitia individuálnej práce aj práce vo dvojiciach, čím rozvíjajú aj ďalšie mäkké zručnosti nevyhnutné pre uplatnenie sa na trhu práce.


CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ

3 – 8 študenti

Viac informácií

Výhodou skupinového vyučovania je rozvoj komunikačných schopností, tolerancie a spolupráce, čo sú základné predpoklady pre uplatnenie sa v budúcich profesiách. Skupinovými aktivitami v kombinácii s individuálnym prístupom lektori stierajú rozdiely v úrovni komunikačných schopností študentov v anglickom jazyku. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých a prelomenie strachu z cudzieho jazyka.


CENA na osobu: 8€/hod.