Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, a to bez stresu. Na kurz sa môžu prihlásiť základoškoláci aj stredoškoláci všetkých ročníkov. Konverzačné skupiny vytvoríme podľa jazykovej úrovne a veku (ročníka) uchádzačov.
Angličtina je nevyhnutnou súčasťou dnešného globalizovaného sveta – plynulé a sebavedomé ovládanie svetového jazyka totiž otvára mnoho pracovných aj cestovateľských príležitostí. Na kurze vás zbavíme strachu z anglickej konverzácie bez ohľadu na to, aká je úroveň vašej slovnej zásoby, gramatiky či štylistiky.
Tím mladých lektorov predkladá také konverzačné témy, ktoré zároveň podnecujú k rozvoju kritického myslenia, schopnosti pracovať s informáciami, rozlišovať hoaxy, vedieť slušne formulovať vlastný názor na rôzne globálne problémy a pružne reagovať na každodenné konverzačné situácie.
Cieľom kurzu je aktivovanie myslenia v angličtine bez toho, že by študent počas konverzácie musel svoje myšlienky doslovne prekladať zo slovenčiny.
Absolventi kurzu preto budú sebavedomejší v používaní anglického jazyka. 
individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 študent

Charakter kurzu sa odvíja od požiadaviek, potrieb a očakávaní konkrétneho študenta. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v anglickej slovnej zásobe, gramatike, štylistike a predovšetkým v komunikačných kompetenciách v domácom i cudzom jazyku. Výber konverzačných tém závisí od záujmov študenta, ktoré sú prepájané s maturitnými konverzačnými témami a globálnymi problémami. Cieľom kurzu je nadobudnúť sebavedomie v komunikácii v angličtine v rôznych komunikačných situáciách.


CENA: 20€/hod.

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 študenti

Miniskupina je určená pre dvoch kamarátov, spolužiakov či študentov s podobnou jazykovou úrovňou, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch študentov s cieľom prelomenia komunikačných bariér v cudzom jazyku. Snažia sa vyplniť prípadné medzery v konverzačných témach za využitia individuálnej práce aj práce vo dvojiciach, čím rozvíjajú aj ďalšie mäkké zručnosti nevyhnutné pre uplatnenie sa na trhu práce. Rozsah kurzu je 20 hodín, čas kurzu je prispôsobený obom účastníkom.


CENA na osobu: 15€/hod.

individuálny kurz miniskupina skupinový kurz angličtiny Educat Nitra

SKUPINOVÝ KURZ
3 – 6 študenti

Skupinová výučba je výhodná nielen kvôli priaznivejším cenám, ale najmä pre možnosť rozvoja komunikačných schopností cez využitie rolových hier či diskusných metód na rôzne témy. Prekonanie strachu z konverzácie pred cudzími ľuďmi je nevyhnutné pre plynulý rozvoj komunikačných schopností. Skupinovými aktivitami v kombinácii s individuálnym prístupom lektori motivujú k vzbudzovaniu lásky k cudziemu jazyku a kultúre. Skupinový kurz má rozsah 20 hodín, pričom skupiny vytvárame podľa úrovne jazyka a cieľov účastníkov.


CENA na osobu: 8€/hod.