Kurz prípravy na prijímačky zo slovenského jazyka je určený pre žiakov/žiačky 5. ročníka, 8. ročníka a 9. ročníka ZŠ, ktorí chcú zvýšiť svoje šance na úspešné zvládnutie prijímačok na 8-ročné gymnázium, 5-ročné bilingválne gymnázium alebo 4-ročné gymnázium či strednú školu. Na tomto kurze nestrácame čas písaním poznámok a poučiek.
Všetky učebné materiály od nás žiaci dostanú, aby sa k nim mohli kedykoľvek počas štúdia vrátiť. Obsahom kurzu je najmä precvičovanie teórie na praktických úlohách s cieľom skutočného porozumenia.
Kurz je zameraný na rozvoj logického uvažovania pri riešení úloh zameraných na čítanie s porozumením, na osvojenie pravidiel slovenskej gramatiky pre úspešné diktáty, techník tvorivého písania nevyhnutných pre kvalitnú slohovú prácu, ako aj vzťahu k čítaniu kvalitnej literatúry. Súčasťou kurzu je taktiež precvičovanie vhodných stratégií zvládania stresu a rozvrhnutia času pri riešení testových úloh, ktoré tvoria hlavnú náplň prijímacích skúšok na vybrané gymnáziá a stredné školy.

 

Kontaktujte nás, aby sme sa dozvedeli vaše očakávania a ciele. Na ich základe vám vytvoríme kurz na mieru.

formálna komunikácia online kurz slovenčiny Educat

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 žiak

Individuálny kurz je vhodný najmä pre tých, ktorí majú veľa mimoškolských povinností, preto potrebujú čas, rozsah aj intenzitu kurzu prispôsobiť svojmu rozvrhu a voľnému času. Lektori v rámci prípravy na prijímačky zisťujú silné aj slabšie miesta v učive 1. a 2. stupňa ZŠ, ako aj v tzv. mäkkých zručnostiach potrebných pre jednoduchší štart do nového štúdia. Cieľom kurzu preto nie je iba úspešné zvládnutie prijímačok na gymnázium či strednú školu, ale taktiež schopnosť uplatniť získané vedomosti v reálnom živote a v ďalšom štúdiu.


CENA:
20€/hod.

formálna komunikácia online kurz slovenčiny Educat

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 žiaci

Miniskupina je určená pre dvoch žiakov rovnakého ročníka, ktorí vidia výhody v učení sa vo dvojici. Lektori zohľadňujú potreby oboch študentov s cieľom ich maximálnej prípravy na prijímačky v závislosti od požiadaviek školy, o ktorú majú záujem. Miniskupinový kurz je tiež zameraný na rozvoj schopnosti spolupracovať v malých tímoch a vedieť uplatniť nadobudnuté znalosti v praxi. Rozsah kurzu je 20 hodín a jeho čas a intenzitu si nastavíme podľa preferencií oboch žiakov. Po uplynutí kurzu je možnosť jeho predĺženia.


CENA na osobu: 15€/hod.

formálna komunikácia online kurz slovenčiny Educat

SKUPINOVÝ KURZ
3 – 6 žiaci

Výhodou skupinovej výučby je nielen dostupnejšia cena, ale najmä rozvoj vedomostí a zručností potrebných pre uplatnenie sa v budúcich profesiách a začlenenie sa do nového kolektívu. Skupinovými aktivitami v kombinácii s individuálnou prácou lektori prepájajú teóriu s praxou, pričom do výučby zapájajú každého žiaka. Maximálny počet 6 žiakov v skupine znamená individuálny prístup ku každému. Cieľom je totiž kvalitná a dôkladná príprava na prijímačky zo slovenčiny u všetkých bez rozdielu. Rozsah kurzu je 20 hodín s možnosťou predĺženia.


CENA na osobu: 8€/hod.

ponúkame kurz prípravy na prijímačky na vybrané školy


8-ROČNÉ GYMNÁZIUM

pre žiakov 5. ročníka ZŠ


5-ROČNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM

pre žiakov 8. ročníka ZŠ


4-ROČNÉ GYMNÁZIUM

pre žiakov 9. ročníka ZŠ


STREDNÁ ŠKOLA

pre žiakov 9. ročníka ZŠ