Globálne vzdelávanie nie je v súčasnosti neznámy pojem  ako pre základné a stredné školy, tak aj pre mnohé organizácie z tretieho sektora. Princípom globálneho vzdelávania je vzbudenie záujmu o aktívne podieľanie sa na zmenách ovplyvňujúcich kvalitu života každého z nás, a to prostredníctvom „zažitia“ globálnych tém, ktoré vychádzajú z cieľov udržateľného rozvoja (prijatých OSN v roku 2015) a zároveň sú reakciou na aktuálne udalosti a problémy odohrávajúce sa v globalizovanom svete.

Globálne vzdelávanie v Educat je o obsahových prienikoch občianskej náuky s ďalšími predmetmi zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť (dejepis, geografia), ale aj Jazyk a komunikácia (slovenský jazyk a literatúra) či Človek a príroda (biológia). Workshopy sú určené primárne pre súčasných a budúcich učiteľov humanitných predmetov (občianskej náuky, slovenského jazyka a literatúry), ale aj pre pracovníkov s deťmi a mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania (napr. pre knižnice či iné kultúrne či vzdelávacie inštitúcie).

Na základe vybranej témy globálneho vzdelávania účastníkom priblížime návody, ako vzbudiť v deťoch záujem o globálne problémy, ktoré trápia našu spoločnosť, počas výučby. A to na základe cieľov a štandardov vymedzených v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe.

Kontaktujte nás a prídeme zrealizovať workshop na vybranú tému globálneho vzdelávania aj vo vašej inštitúcii.

vyberte si z ponuky workshopov

ENVIRONMENTALISTIKA
obsah workshopu

Na workshope sa prostredníctvom aktivizujúcich edukačných metód, rôznych multimediálnych učebných materiálov a prepojenia globálnych problémov s literatúrou pre deti a mládež dostaneme k témam, akými sú vplyv spôsobu života na životné prostredie, odpady a možnosti recyklácie, klimatická zmena či nástroje aktívneho občianstva.

MULTIKULTURALIZMUS
obsah workshopu

Workshop je zameraný na vážne globálne problémy, ktoré pociťuje dieťa už v ranom veku, ako napríklad stereotypy a predsudky, xenofóbia či rasizmus. Práve vďaka rôznym rolovým hrám, simuláciám či vžitiu sa do situácie literárnych postáv a historického kontextu sa priblížime k pojmom integrita, rovnosť, spravodlivosť, národná, kultúrna, ale aj sociálna identita.

ĽUDSKÉ PRÁVA
obsah workshopu

Na workshope citlivo otvoríme problematiku ľudských práv a povinností so špeciálnym dôrazom na práva dieťaťa, ktoré bývajú mnohokrát porušované. Cieľom workshopu je ukázať spôsoby, ako v deťoch vzbudiť záujem o diskusiu a podieľanie sa na udržaní pilierov demokracie a právneho štátu, ako sa orientovať
v Ústave SR či v Dohovore o právach dieťaťa.

praktické informácie

príprava na maturitu biológia

TERMÍN WORKSHOPU
časová flexibilita

Termín workshopu prispôsobíme vašim možnostiam, keďže si uvedomujeme, že skĺbiť školský rozvrh s ďalším vzdelávaním učiteľov, študentov učiteľstva a pracovníkov s deťmi a mládežou je logisticky náročná výzva. Na základe vzájomnej dohody určíme deň a čas, kedy by bola pre vás realizácia najideálnejšia.

príprava na maturitu biológia

dĺžka workshopu
2 hodiny

Každá z vybraných tém workshopu má dĺžku
2 hodiny, pričom záleží od potrieb vašej školy, kultúrnej či inej vzdelávacej inštitúcie, ktorú z daných tém si zvolíte. Workshop má praktický charakter, účastníci si preto na vlastnej koži vyskúšajú simulovanú hodinu občianskej náuky v prepojení s ostatnými školskými predmetmi.

príprava na maturitu biológia

cena workshopu
120 €

Cena je uvedená za 2-hodinový workshop na vybranú tému s max. počtom 15 účastníkov. Workshop je možné financovať z rozpočtu školy, kultúrnej či inej vzdelávacej inštitúcie, ale aj z projektových zdrojov. Po dohodnutí detailov (téma, miesto a termín) bude inštitúcii vystavená objednávka s údajmi na bankový prevod.

Všetky workshopy v rámci ponuky Globálneho vzdelávania vedie Mgr. Zuzana Kopecká, PhD., učiteľka výchovy k občianstvu, slovenského jazyka a literatúry a knihovníčka na úseku literatúry pre deti a mládež v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre.