Kurz prípravy na prijímačky z matematiky je určený pre žiakov/žiačky 5. ročníka, 8. ročníka a 9. ročníka ZŠ, ktorí chcú zvýšiť svoje šance na úspešné zvládnutie prijímačok na 8-ročné gymnázium, 5-ročné bilingválne gymnázium alebo 4-ročné gymnázium či strednú školu. Na tomto kurze nestrácame čas písaním poznámok a poučiek.
Všetky učebné materiály od nás žiaci dostanú, aby sa k nim mohli kedykoľvek počas štúdia vrátiť. Obsahom kurzu je najmä precvičovanie teórie na praktických úlohách s cieľom skutočného porozumenia.
Kurz je zameraný na rozvoj logického uvažovania nielen pri riešení slovných úloh, priestorového videnia a komunikačných schopností, prepájanie vedomostí s praktickými úlohami, ako aj na precvičovanie vhodných stratégií zvládania stresu a rozvrhnutia času pri riešení testových úloh, ktoré tvoria hlavnú náplň prijímacích skúšok na vybrané gymnáziá a stredné školy.

 

Kontaktujte nás, aby sme sa dozvedeli vaše očakávania a ciele. Na ich základe vám vytvoríme kurz na mieru.

INDIVIDUÁLNY KURZ
1 žiak

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v učive 1. a 2. stupňa ZŠ, ako aj v tzv. mäkkých zručnostiach potrebných pre uplatnenie sa v praxi. Cieľom kurzu preto nie je iba úspešné zvládnutie prijímačok na gymnázium či strednú školu, ale taktiež schopnosť uplatniť získané vedomosti v reálnom živote a v ďalšom štúdiu.


CENA:
20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ
2 žiaci

Miniskupina je určená pre dvoch žiakov rovnakého ročníka, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch študentov s cieľom ich maximálnej prípravy na prijímačky v závislosti od požiadaviek školy, o ktorú majú záujem. Miniskupinový kurz je tiež zameraný na rozvoj schopnosti spolupracovať v malých tímoch a vedieť uplatniť nadobudnuté znalosti v praxi.


CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ
3 – 6 žiaci

Výhodou skupinovej výučby je nielen rozvoj vedomostí, ale aj zručností potrebných pre uplatnenie sa v budúcich profesiách. Skupinovými aktivitami v kombinácii s individuálnou prácou lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností žiakov a prepájajú teóriu s praxou. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých a úspešné zvládnutie prijímačok z matematiky.


CENA na osobu: 8€/hod.

ponúkame kurz prípravy na prijímačky na vybrané školy


8-ROČNÉ GYMNÁZIUM

pre žiakov 5. ročníka ZŠ


5-ROČNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM

pre žiakov 8. ročníka ZŠ


4-ROČNÉ GYMNÁZIUM

pre žiakov 9. ročníka ZŠ


STREDNÁ ŠKOLA

pre žiakov 9. ročníka ZŠ