PRÍPRAVA  NA  PRIJÍMAČKY

MATEMATIKA

Tento kurz je určený pre žiakov/žiačky 5. ročníka, 8. ročníka a 9. ročníka ZŠ, ktorí sa chcú zlepšiť v rôznych problematických oblastiach matematiky. Kurz je zameraný na rozvoj logického uvažovania, priestorového videnia a komunikačných schopností, prepájanie vedomostí s praktickými úlohami, ako aj na precvičovanie vhodných stratégií zvládania stresu a rozvrhnutia času pri riešení testových úloh, ktoré tvoria hlavnú náplň prijímacích skúšok na vybrané gymnáziá a stredné školy.

INDIVIDUÁLNY KURZ

1 žiak

Viac informácií

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám žiaka. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v preberanom učive. Spôsob výučby volia podľa záujmov a preferencií žiaka. Cieľom kurzu je vzbudiť v žiakovi záujem o predmet, zlepšiť učebné výsledky a pripraviť ho na rôzne testovania či prijímačky. 


CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ

2 žiaci

Viac informácií

Miniskupina je určená pre dvoch kamarátov či spolužiakov, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch žiakov s cieľom zlepšenia ich výsledkov. Snažia sa vyplniť všetky medzery v učebných témach za využitia hry, súťaží, individuálnej práce aj práce vo dvojiciach.


CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ

3 – 8 žiaci

Viac informácií

Hlavnou výhodou skupinového vyučovania je rozvoj komunikačných schopností, tolerancie a spolupráce, čo sú základné predpoklady pre uplatnenie sa v budúcej praxi. Skupinovými aktivitami lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností žiakov. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých.


CENA na osobu: 8€/hod.

Ponúkame kurz prípravy na prijímačky na vybrané školy:8-ročné gymnáziá

5-ročné bilingválne gymnáziá

4-ročné gymnáziá

stredné školy