Vzdelávacie workshopy sú určené pre všetky základné školy v Nitrianskom kraji, ktoré chcú prispôsobiť výučbu slovenčiny a literatúry obsahovému a výkonovému štandardu inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu v 3. cykle vzdelávania (6. – 9. ročník ZŠ), a to systematicky, bez strachu zo zmien a prílišného tlaku na pedagogický zbor.
 

CIELE WORKSHOPU

1. CIEĽ

Priblížiť zmeny v obsahovom a výkonovom štandarde inovovaného ŠVP pre oblasť Jazyk a komunikácia v 3. cykle vzdelávania (6. – 9. ročník ZŠ).

2. CIEĽ

Predviesť interaktívne spôsoby výučby tém zo slovenského jazyka a literatúry podľa inovovaného ŠVP za využitia digitálnych technológií.

3. CIEĽ

Poskytnúť učiteľom prístup k databáze učebných plánov, metodických a učebných materiálov k obsahovému štandardu podľa nového ŠVP.

4. CIEĽ

Otvoriť odbornú diskusiu o možnostiach výučby slovenského jazyka a literatúry ako integrovaného predmetu a motivovať k jej realizácii v školách.

Vzdelávacie workshopy sú realizované bezplatne, a to priamo vo vašej škole. V prípade záujmu o workshop je potrebné vyplniť prihlášku. Ak by vám žiadny z uvedených termínov nevyhovoval, neváhajte nás kontaktovať.
Dĺžka workshopu: 14.00 – 16.00 hod.
Max. počet účastníkov: 10 učiteľov/učiteliek
Realizátorky: Mgr. Zuzana Kopecká, PhD. a Mgr. Patrícia Bencze