Vzdelávacie workshopy v rámci programu Integrované predmety majú zjednodušiť prechod učiteľov a učiteliek slovenského jazyka a literatúry k implementácii nového Štátneho vzdelávacieho programu do školskej praxe v 3. cykle vzdelávania (6. – 9. ročník ZŠ).
Workshopy sú určené pre jednotlivcov, ale aj pre školy, ktoré sa zaradili alebo sa ešte len plánujú zaradiť do siete škôl učiacich podľa inovovaného ŠVP (povinného od šk. roku 2026/2027).

Na tomto skupinovom kurze vám ukážeme, ako pracovať s novým Štátnym vzdelávacím programom v rámci vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia, ako zredukovať učivo vyžadované od detí v 6. – 9. ročníku, ako prepojiť výučbu slovenčiny s literatúrou či inými predmetmi, ako sa orientovať v jednotlivých komponentoch vyučovacieho procesu. Zároveň si predvedieme simulované hodiny integrovanej slovenčiny a literatúry, ktoré je možné realizovať počas celého školského roka, ale aj v rámci blokovej výučby.

Kontaktujte nás, ak máte záujem o viac informácií o ponúkaných workshopoch v rámci programu Integrované predmety.

VYBERTE SI Z PONUKY WORKSHOPOV

príprava na prijímačky Educat Nitra

hovorená produkcia
fonetika a fonológia

Workshop zahŕňa témy z obsahového štandardu:
1. systém slovenských hlások
2. slabika, slabičné delenie slov
3. rytmický zákon, spodobovanie
4. interpunkčný pravopis: priama reč
5. zvukové a pohybové prostriedky, prednes

príprava na prijímačky Educat Nitra

komunikačná interakcia
lexikológia

Workshop zahŕňa témy z obsahového štandardu:
1. slovná zásoba a jej obohacovanie
2. spisovné a nespisovné slová: slang, nárečia
3. príznakové a expresívne slová
4. knižné a elektronické jazykové slovníky
5. slovný význam: synonymá, homonymá

príprava na prijímačky Educat Nitra

písaná produkcia
morfológia

Workshop zahŕňa témy z obsahového štandardu:
1. slovné druhy podľa významu a ohybnosti
2. morfematický pravopis
3. gramatický pravopis
4. pravopis slovesných tvarov
5. pravopis veľkých písmen

príprava na prijímačky Educat Nitra

písaná produkcia
syntax

Workshop zahŕňa témy z obsahového štandardu:
1. vetné členy: hlavné a vedľajšie (rozvíjajúce)
2. vetné sklady
3. vety podľa členitosti: jednočlenná a dvojčlenná
4. vety podľa zloženia: jednoduchá a zložená
5. súvetná stavba

príprava na prijímačky Educat Nitra

písaná produkcia
štylistika a sloh

Workshop zahŕňa témy z obsahového štandardu:
1. techniky tvorivého písania
2. jazykové štýly a slohové postupy
3. slohové útvary (žánre)
4. obrazovo písaný text
5. kompozícia textu: formálna, obsahová

príprava na prijímačky Educat Nitra

zážitková a vecná recepcia
literatúra a práca s textom

Workshop zahŕňa témy z obsahového štandardu:
1. literárne druhy a žánre
2. formy spracovania literárnych diel
3. vonkajšia a vnútorná kompozícia diela 
4. umelecký a vecný text
5. stratégie čítania a počúvania s porozumením

praktické informácie

príprava na maturitu biológia

TERMÍN WORKSHOPU
časová flexibilita

Termín workshopu prispôsobíme vašim možnostiam, keďže si uvedomujeme, že skĺbiť školský rozvrh s ďalším vzdelávaním učiteľov, študentov učiteľstva a pracovníkov s deťmi a mládežou je logisticky náročná výzva. Na základe vzájomnej dohody určíme deň a čas, kedy by bola pre vás realizácia najideálnejšia.

príprava na maturitu biológia

dĺžka workshopu
2 hodiny

Každý z workshopov zameraný na istý komponent vyučovacieho procesu má dĺžku
2 hodiny, pričom jeho voľba závisí od potrieb školy či inej vzdelávacej inštitúcie. Workshop má praktický charakter, účastníci si na vlastnej koži vyskúšajú simulovanú hodinu zo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia.

príprava na maturitu biológia

cena workshopu
120 €

Cena je uvedená za 2-hodinový workshop zameraný na vybraný komponent s max. počtom 15 účastníkov. Workshop je možné financovať z rozpočtu školy či inej vzdelávacej inštitúcie, ale aj z projektových zdrojov. Po dohodnutí detailov (téma, miesto a termín) bude inštitúcii vystavená objednávka s údajmi na bankový prevod.

Všetky workshopy v rámci programu Integrované predmety vedú učiteľky slovenského jazyka, literatúry a výchovy k občianstvu a spoluzakladateľky Educat,
Mgr. Zuzana Kopecká, PhD. a Mgr. Patrícia Bencze.