Pravidlá ochrany osobných údajov – základné členstvo

Úvod

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú, akým spôsobom občianske združenie Educat pre budúcnosť, o. z., so sídlom Považská 18/2, 949 11 Nitra, IČO 55 284 795 (ďalej len „Združenie“) spracúva a chráni osobné údaje klientov, ktorí vykonávajú objednávku s povinnosťou platby v hodnote 0,00 EUR za základné členstvo.

1. Spracúvanie osobných údajov

1.1 Typy spracúvaných osobných údajov

Združenie spracúva nasledujúce osobné údaje klientov:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Poštová adresa
 • Názov školy/inštitúcie, v ktorej klient pôsobí

1.2 Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje klientov sú spracúvané na tieto účely:

 • Spracovanie objednávky základného členstva
 • Administratívne účely Združenia, vrátane zisťovania spätnej väzby na poskytnuté učebné plány, materiály, prípadne iné vzdelávacie služby pre klientov základného členstva
 • Marketingové účely, vrátane zasielania informačných materiálov, newsletterov, ponuky vzdelávacích služieb a noviniek o činnosti Združenia

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je založené na:

 • Plnení zmluvy: Spracovanie údajov je nevyhnutné pre plnenie objednávky základného členstva.
 • Oprávnenom záujme: Združenie má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na marketingové a administratívne účely.

3. Zdieľanie osobných údajov

Združenie nezdieľa osobné údaje klientov s tretími stranami, okrem prípadov, kde to vyžaduje zákon alebo ak to je nevyhnutné na splnenie zmluvných povinností (napr. poskytovatelia IT služieb).

4. Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje klientov budú uchovávané počas obdobia trvania základného členstva a následne po dobu potrebnú na splnenie právnych a účtovných povinností Združenia.

5. Práva klientov

Klienti majú nasledujúce práva týkajúce sa ich osobných údajov:

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu nesprávnych alebo neúplných údajov
 • Právo na výmaz osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely

Klienti môžu uplatniť svoje práva kontaktovaním Združenia na e-mailovej adrese: studium@educat.sk.

6. Zabezpečenie osobných údajov

Združenie prijíma vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zneužitím alebo stratou.

7. Zmeny v Pravidlách ochrany osobných údajov

Združenie si vyhradzuje právo meniť tieto Pravidlá ochrany osobných údajov. O zmenách bude klientov informovať prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke Združenia https://www.educat.sk/educat-pre-buducnost/

8. Kontakt

V prípade otázok alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany osobných údajov môžete Združenie kontaktovať na adrese: Educat pre budúcnosť, o. z. Považská 18/2 949 11 Nitra E-mail: studium@educat.sk

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. 06. 2024.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – Všeobecné

Zásady ochrany osobných údajov

Educat – vzdelávacie centrum, s. r. o. (ďalej len „Správca“), vás ako užívateľa webových stránok www.educat.sk informuje o nižšie opísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

V texte sa dozviete hlavne:

 1. Ktoré vaše osobné údaje bude správca spracovávať.
 2. Za akými účelmi a akým spôsobom bude správca vaše osobné údaje spracovávať.
 3. Komu môžu byť vaše osobné údaje odovzdané.
 4. Počas akej doby môže správca Vaše osobné údaje spracovávať.
 5. Aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.

Ak budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo si overiť ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na správcu kedykoľvek obrátiť na mailovej adrese studium@educat.sk

Spracovanie osobných údajov detí

Na spracovanie osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov správca vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. Návštevníci webových stránok správcu mladší ako 16 rokov týmto prehlasujú, že im bol na poskytnutie údajov súhlas zákonného zástupcu udelený.

Rozsah spracovania osobných údajov

Keď správcu kontaktujete prostredníctvom webových stránok, môžete byť požiadaní o vyplnenie údajov o sebe. Týmito údajmi môžu byť hlavne:

a) Vaše meno a priezvisko,
b) e-mailová adresa a telefónne číslo alebo
c) Vaša fakturačná adresa.

Webové stránky využívajú na svoju činnosť súbory cookies, ktoré sledujú správanie ich používateľov. Ide konkrétne o jeho IP adresu, informáciu, ako dlho sa na stránke zdrží a z ktorej stránky prichádza. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Účel spracovania

Údaje, ktoré správcovi poskytnete, používa na to, aby Vás kontaktoval späť a poskytol Vám informácie, o ktoré ste požiadali, alebo na splnenie svojej povinnosti – poskytnutie vzdelávacej služby. Všetky osobné údaje sú spracovávané zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované len primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k ich spracovaniu.

Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo môže správca okrem toho využiť k tomu, aby vám posielal reklamné informácie, a teda aby vás informoval o udalostiach, publikáciách alebo službách, ktoré poskytuje, a ktoré by Vás podľa jeho názoru mohli zaujímať. Poskytnutie osobných údajov pre účely organizovania vzdelávacej služby a poskytnutia osobných údajov za účelom odpovede na Vami položené otázky alebo Vami požadované informácie sú správcovou požiadavkou a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom nezorganizovania vzdelávacej služby alebo neposkytnutia odpovede na Vami položené otázky.

Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných informácií môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí správcovi zaslať email s príslušnou žiadosťou na studium@educat.sk alebo na inú adresu, z ktorej ste od správcu dostali obchodnú informáciu.

Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobné údaje bude spracovávať správca. Vaše osobné údaje môže pre vyššie uvedené účely odovzdať svojim subdodávateľom, aby pre neho vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť odovzdané: spracovateľom, ktorí správcovi poskytujú serverové, webové, cloudové alebo IT služby alebo ktorí sú jeho obchodnými partnermi.

Doba spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje bude správca spracovávať, kým Vám bude poskytovať svoje služby alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov. Za účelom priameho marketingu budú osobné údaje spracovávané po dobu 5 rokov.

Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

a) právo na prístup k osobným údajom;
b) právo na opravu;
c) právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“);
d) právo na obmedzenie spracovania údajov;
e) právo vzniesť námietku proti spracovaniu;
f) právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázali vytvoriť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.

Všetky Vaše práva si môžete uplatniť tak, že správcu budete kontaktovať na emailovej adrese studium@educat.sk. Sťažnosť môžete podať na dozorný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete vyžiadať správcovo potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, tak za akým účelom, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich bude spracovávať. Tiež či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo vznesenie námietky, odkiaľ správca osobné údaje získal a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, prípadne profilovaniu. Máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné a za každé ďalšie potom môže správca požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že správca môže kedykoľvek požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak boli nepresné či neúplné.

Právo na vymazanie znamená, že správca musí vymazať Vaše osobné údaje, ak (i) už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracovávané, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovávania znamená, že pokiaľ správca nevyrieši akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musí obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že môžu byť iba uložené a prípadne ich môže použiť z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov, ktoré správca spracováva za účelom priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu, nebudú už Vaše údaje za týmto účelom spracovávané.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2020.