Dôležitá informácia: základné školy zatiaľ nemajú povinnosť postupovať podľa nového ŠVP vo výchove a vzdelávaní od prvého ročníka školského roku 2023/2024. Táto povinnosť však všetkým základným školám vzniká od školského roku 2026/2027.

Naším cieľom je využiť tento čas na pomoc budúcim aj súčasným učiteľkám a učiteľom v kompletnom pretransformovaní učebných plánov k jednotlivým predmetom, aby boli v súlade s cieľmi podľa ŠVP a nových vzdelávacích štandardov v rámci všetkých 3 cyklov.

Táto stránka môže tiež slúžiť ako zrozumiteľný sprievodca všetkými záväznými vzdelávacími dokumentmi,
v ktorých sa každý učiteľ/ka musí vedieť orientovať.

1. DIGITÁLNA: efektívne a bezpečné využívanie digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní
2. ZELENÁ:
záujem o zmenšovanie našej ekologickej stopy
3. INKLUZÍVNA:
všestranný rozvoj každého žiaka s úctou a rešpektom k individuálnym aj skupinovým osobitostiam

1. CYKLUS: 1. – 3. ročník (1. stupeň) – žiak má získať vzťah k učeniu sa, vytvoriť si pracovné návyky a pracovný režim, aktívne sa má zapájať do práce, využívať kreativitu pre zlepšovanie svojich myšlienok
2. CYKLUS: 4. – 5. ročník (1. stupeň)
– prechodový/adaptačný cyklus; žiak má vedieť jasne komunikovať svoje pocity, potreby a hranice, vyjadrovať pre ne pochopenie u seba aj u iných a reflektovať svoje konanie a postoje, žiak má vedieť rozlišovať medzi faktami, domnienkami a hodnoteniami, nadobúda väčšiu samostatnosť v učení a prevezme časť zodpovednosti za svoje učenie, žiak si má vedieť uvedomiť, čo ho zaujíma, čomu by sa chcel hlbšie venovať
3. CYKLUS: 6. – 9. ročník (2. stupeň) – žiak rozvíja všetky gramotnosti, dostáva priestor aj na hlbší rozvoj v oblastiach svojho záujmu, aby si dokázal vytvoriť predstavu o svojej profesijnej budúcnosti, žiak má v tomto kontexte byť motivovaný k samotnej práci, má vyjadrovať záujem, pýta si spätnú väzbu a pravidelne využíva kreatívny proces, analýzu, vyhodnocovanie a overovanie informácií pri učení sa

1. PRIMÁRNE VZDELANIE (ISCED1): žiak ho získa úspešným absolvovaním 2. cyklu základného vzdelávania (po úspešnom ukončení 5. ročníka ZŠ)
2. NIŽŠIE STREDNÉ VZDELANIE
 (ISCED2): žiak ho získa úspešným absolvovaním 3. cyklu základného vzdelávania (po úspešnom ukončení 9. ročníka ZŠ)

Všetky informácie sú čerpané zo záväzných vzdelávacích dokumentov schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (od 1. 2. 2024 premenovaným na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR) dňa 31. 3. 2023 pod č. 2023/831:7‐A2140.
Dokumenty v plnom znení nájdete tu.