Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Educat – vzdelávacie centrum, s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“), so sídlom Partizánska 442/89, 949 11 Nitra, IČO 53176910, DIČ 2121297211, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel Sro, vložka 51836/N a s prevádzkarňou v priestoroch prenajatých na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s prenajímateľom, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj v zastúpení Krajským osvetovým strediskom v Nitre, na účel poskytovania vzdelávacích služieb (KOS NR, Fatranská 3, 949 01 Nitra, správa katastra Nitra na LV č. 1024) upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a jej klientmi (ďalej len „Klienti“) pri poskytovaní prezenčných a online vzdelávacích služieb, kurzov, školení a iných podobných aktivít (ďalej len „Vzdelávacie služby“).

1.2. Klientom Vzdelávacích služieb je právnická alebo fyzická osoba, prípadne zákonný zástupca fyzickej osoby, ak je Klientom osoba mladšia ako osemnásť rokov.

1.3. Tieto VOP sú pre obe zúčastnené zmluvné strany záväzné.

2. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

2.1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Klientom vzniká v momente mailového doručenia záväznej objednávky Vzdelávacích služieb Klientovi, a to na základe osobne/mailom/telefonicky dohodnutných podmienok vzdelávacích služieb, o ktoré Klient prejavil záujem odoslaním nezáväznej prihlášky alebo na základe osobného, mailového či telefonického rozhovoru s koordinátormi kurzov. Doručením záväznej objednávky Klientovi dochádza k uzatvoreniu zmluvy (tzv. na diaľku), ktorá je platná, záväzná a účinná, t. j. sú s ňou spojené náležité právne následky.

2.2. Klient vznikom zmluvného vzťahu vyjadruje súhlas s uvedenými VOP. Odoslaním nezáväznej prihlášky zároveň vyjadruje súhlas aj so spracovaním osobných údajov a zásad ochrany osobných údajov pre účely vytvorenia záväznej objednávky.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Doručením záväznej objednávky Klientovi vzniká Spoločnosti nárok na poplatok za dohodnuté Vzdelávacie služby. Klient je povinný uhradiť poplatok za Vzdelávacie služby podľa platobných podmienok uvedených v záväznej objednávke, ako aj na webovom sídle Spoločnosti, ktoré boli vopred dohodnuté medzi obomi zmluvnými stranami pred uzavretím zmluvného vzťahu na základe osobnej/mailovej/telefonickej komunikácie. Rovnaký postup platí aj v prípade, že sa Klient rozhodne pokračovať vo Vzdelávacích službách po ich uplynutí.

3.2. Platný cenník Vzdelávacích služieb je uvedený na webovom sídle Spoločnosti: educat.sk. Správca má právo uvedený cenník kedykoľvek aktualizovať.

3.3. Splatnosť poplatku za Vzdelávacie služby je najneskôr dva pracovné dni pred začiatkom vzdelávacieho kurzu, pričom dátum začiatku kurzu je vopred dohodnutý medzi obomi zmluvnými stranami.

3.4. Na základe vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami je kurz možné uhradiť v dvoch peňažných splátkach (prvá splátka pred začiatkom kurzu, druhá splátka po uplynutí polovice dĺžky kurzu).

3.5. Spôsob úhrady Vzdelávacích služieb je uvedený v záväznej objednávke. Klient má možnosť zvoliť si ešte pred obdržaním záväznej objednávky úhradu bankovým prevodom na číslo účtu Spoločnosti IBAN SK38 0200 0000 0043 2278 1856 s uvedením variabilného symbolu a konštantného symbolu uvedeného v objednávke alebo platbu v hotovosti, ktorú je možné zrealizovať na základe vopred dohodnutého osobného stretnutia v prevádzkarni Spoločnosti. Po prijatí platby na bankový účet alebo v hotovosti bude Klientovi mailovo/osobne doručená faktúra ako doklad o zaplatení za Vzdelávacie služby.

3.6. V prípade neuhradenia poplatku za Vzdelávacie služby zmluvný vzťah medzi obomi zmluvnými stranami zaniká, pričom Spoločnosť si môže nárokovať poplatok za dohodnuté Vzdelávacie služby.

4. PODMIENKY STORNOVANIA KURZU ZO STRANY KLIENTA

4.1. V prípade, že sa pred nástupom na potvrdený vzdelávací kurz Klient rozhodne odstúpiť od zmluvného vzťahu so Spoločnosťou, je takéto odstúpenie pre Spoločnosť účinné až po obdržaní písomnej výpovede Klienta na mailovú adresu studium@educat.sk.

4.2. V prípade obdržania písomnej výpovede Klienta najneskôr dva pracovné dni pred začiatkom kurzu vzniká Spoločnosti nárok na storno poplatok vo výške dvadsať percent (20 %) z celkového poplatku za Vzdelávacie služby, ktorý je uvedený v záväznej objednávke. Zvyšných osemdesiat percent (80 %) z celkového poplatku za Vzdelávacie služby bude Klientovi vrátených na bankový účet, z ktorého bola zrealizovaná platba. V prípade hotovostnej platby za Vzdelávacie služby bude zvyšných osemdesiat percent (80 %) z celkového poplatku za vzdelávací kurz Klientovi vrátených v hotovosti v rámci vopred dohodnutého stretnutia v prevádzkarni Spoločnosti.

4.3. Lehota na vrátenie dohodnutej časti platby zo strany Spoločnosti je najneskôr tridsať kalendárnych dní.

4.4. V prípade obdržania písomnej výpovede v deň začatia vzdelávacieho kurzu vzniká Spoločnosti nárok na storno poplatok vo výške sto percent (100 %) z celkového poplatku za Vzdelávacie služby, ktorý je uvedený v obdržanej záväznej objednávke.

4.5. V prípade obdržania písomnej výpovede Klienta v priebehu poskytovania Vzdelávacích služieb Klientovi nevzniká nárok na vrátenie poplatku za nevyčerpané hodiny vzdelávacieho kurzu, pokiaľ sa toto odstúpenie nevzťahuje na nespokojnosť s kvalitou poskytovaných Vzdelávacích služieb. V prípade nespokojnosti Klienta s kvalitou poskytovaných služieb má Klient možnosť podať reklamáciu na základe reklamačných podmienok uvedených na webovom sídle Spoločnosti.

5. NEÚČASŤ KLIENTA NA KURZE A ZRUŠENIE HODINY KURZU

5.1. V prípade, že Klient nahlási svoju neúčasť na individuálnom kurze do dvadsiatich štyroch (24) hodín pred začiatkom kurzu, táto hodina bude presunutá na najbližší možný a dohodnutý termín. Vo výnimočných prípadoch, ktoré sa posudzujú individuálne (napríklad v prípade akútneho zdravotného stavu), je maximálna lehota na oznámenie neúčasti na kurze najneskôr päť (5) hodín pred začiatkom kurzu. To znamená, že Klientovi vzniká nárok na náhradu hodiny v inom termíne. Klientovi však nevzniká nárok na finančnú kompenzáciu jeho neúčasti.

5.2. V prípade, že Klient nenahlási svoju neúčasť na individuálnom kurze v dostatočnom časovom predstihu (uvedenom v bode č. 5.1.), nevzniká Klientovi nárok na náhradu hodiny v iný termín ani na finančnú kompenzáciu jeho neúčasti.

5.3. V prípade neúčasti Klienta na hodine skupinového kurzu Klientovi nevzniká nárok na náhradný termín ani na finančnú kompenzáciu jeho neúčasti na kurze.

5.4. Dlhodobá neúčasť na hodinách kurzu alebo predčasné ukončenie kurzu pre závažné osobné alebo zdravotné dôvody sa posudzuje individuálne. Za závažné osobné dôvody sa nepovažuje zmena pracovných alebo študijných povinností Klienta. V odôvodnenom prípade (napr. dlhodobá neúčasť z vážnych zdravotných dôvodov podložená lekárskym potvrdením) môže byť Klientovi ponúknutá možnosť dočasného prerušenia kurzu s možnosťou jeho následného pokračovania v prípade, že sa osobná alebo zdravotné situácia Klienta zlepší.

5.5. V prípade preukázateľného hrubého porušenia disciplíny, ohrozenia zdravia alebo majetku ostatných Klientov alebo zamestnancov Spoločnosti či závažného narušenia priebehu poskytovania Vzdelávacích služieb zo strany Klienta má Spoločnosť právo odstúpiť od zmluvného vzťahu. V takomto prípade nemá vylúčený Klient nárok na finančnú kompenzáciu za predčasne ukončený kurz.

6. ZMENA ORGANIZÁCIE VZDELÁVACÍCH SLUŽIEB ZO STRANY SPOLOČNOSTI

6.1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu organizácie Vzdelávacích služieb počas ich trvania. Spoločnosť má právo po vzájomnej dohode s Klientom zmeniť dátum začiatku kurzu, jeho intenzitu, rozsah aj trvanie, lektora/lektorku v priebehu kurzu na základe vlastného uváženia, prípadne na základe opodstatneného návrhu zo strany Klienta. Spoločnosť má tiež právo určiť náhradný deň poskytnutia Vzdelávacích služieb, ak na štandardne zvolený deň výučby pripadá štátny sviatok, prázdniny alebo ak nie je možné kurz v danom dni a čase zrealizovať zo závažných zdravotných či osobných dôvodov zo strany Spoločnosti.

6.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na určenie náhradného dňa poskytnutia Vzdelávacích služieb, ak sa nemôžu zrealizovať z dôvodov zo strany Spoločnosti. O takýchto zmenách má Spoločnosť povinnosť informovať Klienta v dostatočnom časovom predstihu, a to osobne/mailom/telefonicky.

6.3. V prípade zrušenia poskytovaných Vzdelávacích služieb zo strany Spoločnosti vzniká Klientovi nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za Vzdelávacie služby v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pomerná časť poplatku za Vzdelávacie služby sa odvíja od množstva zostávajúcich hodín predplateného kurzu podľa platného cenníka za príslušný vzdelávací kurz a sumy uvedenej v záväznej objednávke a faktúre.

6.4. V prípade nemožnosti poskytnutia Vzdelávacích služieb Spoločnosťou ešte pred začiatkom vzdelávacieho kurzu vzniká Klientovi nárok na vrátenie plnej sumy uvedenej v záväznej objednávke. Príslušná suma bude Klientovi poukázaná na bankový účet, z ktorého bola zrealizovaná platba. V prípade hotovostnej platby za Vzdelávacie služby bude príslušná suma Klientovi vrátená v hotovosti v rámci vopred dohodnutého osobného stretnutia v prevádzkarni Spoločnosti. Lehota na vrátenie platby zo strany Spoločnosti je najneskôr tridsať (30) kalendárnych dní od oznámenia nemožnosti poskytnutia Vzdelávacích služieb Klientovi zo strany Spoločnosti.

7. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Všetky poskytnuté osobné údaje Klienta budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely Spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.2. Klient berie na vedomie a prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré Spoločnosti poskytol prostredníctvom odoslania nezáväznej prihlášky, prípadne prostredníctvom osobnej/mailovej/telefonickej komunikácie, a ktoré súbežne s doručením záväznej objednávky slúžia na uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi obomi zúčastnenými stranami, ako aj na marketingové účely Spoločnosti. Klient poskytuje tiež súhlas so spracovaním osobných údajov spojených s používaním webového sídla Spoločnosti educat.sk.

8. ZODPOVEDNOSŤ

8.1. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za nedosiahnutie špecifických výchovno-vzdelávacích cieľov Klienta súvisiacich s poskytovanými Vzdelávacími službami (napr. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za neprijatie Klienta na vybranú strednú školu či gymnázium, nedostatočné koncoročné hodnotenie a pod.).

8.2. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za dočasné prerušenie poskytovania Vzdelávacích služieb z dôvodov zásahu vyššej moci (napr. opatrenia súvisiace s vyhlásením núdzového stavu v rámci Slovenskej republiky).

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Tieto VOP predstavujú základné pravidlá a podmienky vzťahu medzi Spoločnosťou a Klientmi. V prípade akýchkoľvek sporov alebo nesúhlasov budú tieto VOP nadradené.

9.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia, pričom zmeny budú platné od ich zverejnenia na webovom sídle Spoločnosti.

9.3. Všetky sporové otázky medzi Spoločnosťou a Klientom budú riešené na základe platných zákonov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom mimosúdneho vyrovnania alebo súdneho konania na príslušnom súde Slovenskej republiky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2023 a sú neoddeliteľnou súčasťou každej dohody medzi Spoločnosťou a Klientom.

ENGLISH VERSION

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. General terms and conditions (hereafter referred to as „GTC“) of Educat – educational centre, Ltd. (hereafter referred to as „Company“), with its registered office at Partizánska 442/89, 949 11 Nitra, ID number 53176910, VAT number 2121297211, registered in the Commercial Register of the District Court, section Sro, insert 51836/N and with an establishment in premises leased on the basis of a lease agreement concluded with the lessor, which is the Nitra self-governing region represented by the Regional Education Center in Nitra, for the purpose of providing educational services (KOS NR, Fatranská 3, 949 001 Nitra, Nitra cadastre administration at LV no. 1024) regulate the contractual relationship between the Company and its clients (further only „Clients“) in the provision of face-to-face and online educational services, courses, training and other similar activities (hereafter referred to as „Educational Services“).

1.2. The Client of the Educational Services is a legal entity or a natural person, or the legal representative of a natural person, if the Client is a person under the age of eighteen.

1.3. These GTC are binding for both parties involved.

2. ESTABLISHMENT OF CONTRACTUAL RELATIONSHIP

2.1. The contractual relationship between the Company and the Client is established at the moment of the e-mail delivery of the binding order for Educational Services to the Client, on the basis of the terms of educational services agreed in person/e-mail/telephone, for which the Client has expressed interest by sending a non-binding application or on the basis of a personal, e-mail or telephone conversation with the course coordinators. By delivering a binding order to the Client, a contract (so-called distance) is concluded, which is valid, binding and effective, i.e. appropriate legal consequences are associated with it.

2.2. By entering into a contractual relationship, the client expresses his consent to the stated GTC. By sending a non-binding application, you also express your consent to the processing of personal data and the principles of personal data protection for the purpose of creating a binding order.

3. TERMS OF PAYMENT

3.1. By delivering the binding order to the Client, the Company is entitled to a fee for the agreed Educational Services. The Client is obliged to pay the fee for the Educational Services according to the payment terms specified in the binding order, as well as on the Company’s website, which were agreed in advance between the two contracting parties prior to the conclusion of the basis of personal/e-mail/telephone communication. The same procedure also applies if the Client decides to continue the Educational Services after their expiration.

3.2. The valid price list of Educational Services is listed on the Company’s website: www.educat.sk. The administrator has the right to update the price list at any time.

3.3. The fee for the Educational Seervices is due no later than two working days before the start of the educational course, while the date of the start of the course is agreed in advance between the two contracting parties.

3.4. Based on mutual agreement between the contracting parties, the course can be paid in two cash installments (the first installment before the start of the course, the second installment after half of the course duration).

3.5. The method of payment for Educational Services is specified in the binding order. Before receiving the binding order, the Client has the option to choose payment by bank transfer to the Company’s account number IBAN SK38 0200 0000 0043 2278 1856 with the indication of the variable symbol and constant symbol indicated in the order, or payment in cash, which can be made on the basis of a pre-arranged personal meeting in the Company’s premises. After receiving the payment to the bank account or in cash, an invoice will be delivered to the Client by mail/in person as proof of payment for the Educational Services.

3.6. In case of non-payment of the fee for the Educational Services, the contractual relationship between the two contracting parties shall be terminated, while the Company may claim a fee for the agreed Educational Services.

4. CONDITIONS OF COURSE CANCELLATION BY THE CLIENT

4.1. In case that the Client decides to withdraw from the contractual relationship with the Company before starting the confirmed educational course, such withdrawal is effective for the Company only after receiving a written notice from the Client to the e-mail adress studium@educat.sk.

4.2. In case of receipt of written notice from the Client no later than two working days before the start of the course, the Company is entitled to a cancellation fee of twenty percent (20%) of the total fee for the Educational Services, which is stated in the binding order. The remaining eighty percent (80%) of the total fee for the Educational Services will be returned to the Client to the bank account from which the payment was made. In the case of cash payment for Educational Services, the remaining eighty percent (80%) of the total fee for the educational course will be returned to the Client in cash during pre-arranged meeting at the Company’s premises.

4.3. The deadline for the returning the agreed part of the payment by the Company is thirty calendar days at the latest.

4.4. In case of receiving a written notice on the day of the start of the educational course, the Company is entitled to a cancellation fee of one hundred percent (100%) of the total fee for the Educational Services, which is stated in the received bonding order.

4.5. In case of receiving a written notice from the Client during the provision of Educational Services, the Client shall not be entitled to a refund of the fee for unused hours of the educational course, unless this withdrawal relates to dissatisfaction with the quality of the Educational Services provided. If the Client is not satisfied with the quality of the services provided, the Client has the opportunity to file a complaint based on the complaint conditions listed on the Company’s website.

5. CLIENT’S NON-PARTICIPATION IN THE COURSE AND CANCELLATION OF THE COURSE LESSON

5.1. If the Client reports his/her non-participation in the individual course within twenty-four (24) hours before the start of the course, this lesson will be moved to the next possible and agreed date. In exceptional cases, which are assessed individually (for example, in the case of an acute health condition), the maximum deadline for notifying about non-participation in the course is no later than five (5) hours before the start of the course. This means that the Client is entitled to compensation for the lesson at another date. However, the Client is not entitled to financial compensation for this non-participation.

5.2. In case that the Client does not report his/her non-participation in the individual course in sufficient time (mentioned in point no. 5.1.), the Client is not entitled to compensation for the lesson on another date or to financial compensation for his/her non-participation.

5.3. In case of non-participation of the Client in the class of the group course, the Client is not entitled to an alternative date or to financial compensation for his non-participation in the course.

5.4. Long-term non-participation in course lessons or early termination of the course due to serious personal or health reasons is assessed individually. A change in the Client’s work or study obligations is not considered serious personal reasons. In a justified case (e.g. long-term non-participation due to serious health reasons supported by a medical certificate), the Client may be offered the possibility of temporarily interrupting the course with the possibility of its subsequent continuation of the Client’s personal or health situation improves.

5.5. In case of a demonstrable gross violation of discipline, a threat to the health or property of other Clients or Company employees, or a serious disruption of the provision of Educational Services by the Client, the Company has the right to withdraw from the contractual relationship. In such a case, the excluded Client is not entitled to financial compensation for the prematurely terminated course.

6. CHANGE OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL SERVICES BY THE COMPANY

6.1. The Company reserves the right to change the organization of the Educational Services during their duration. The Company has the right, upon mutual agreement with the Client, to change the start date of the course, its intensity, scope and duration, the lecturer during the course at its own discretion, or on the basis of a justified proposal by the Client. The Company also has the right to determine an alternative day for the provision of Educational Services if the standard day of the lesson falls on a public holiday, holiday or if the course cannot be completed on the given day and time due to serious health or personal reasons on the part of the Company.

6.2. The Company reserves the right to determine an alternative day for the provision of Educational Services, if they cannot be implemented for reasons on the part of the Company. The Company is obliged to inform the Client of such changes in sufficient time, in person/by e-amil/by phone.

6.3. In case of cancellation of the provided Educational Services by the Company, the Client is entitled to a refund of a proportional part of the fee for the Educational Services, unless the parties agree otherwise. The proportional part of the fee for Educational Services depends on the number of remaining hours of the prepaid course according to the valid price list for the relevant educational course and the amount stated in the binding order and invoice.

6.4. In case of impossibility of providing Educational Services by the Company even before the start of the educational course, the Client is entitled to a refund of the full amount stated in the binding order. The relevant amount will be transferred to the Client’s bank account from which the payment was made. In the case of cash payment for Educational Services the relevant amount will be returned to the Client in cash within the framework of pre-arranged personal meeting at the Company’s premises. The deadline for refunding the payment by the Company is no later than thirty (30) calendar days from the notification of the impossibility of providing Educational Services to the Client by the Company.

7. PERSONAL DATA PROCESSING

7.1. All provided personal data of the Client will be collected and processed exclusively for the internal pusposes of the Company in accordance with applicable legal regualtions, Act no. 18/2018 Coll. On the protection of personal data and on the amendment of certain laws.

7.2. The Client acknowledges and declares that, in accoradance with the Personal Data Protection Act, he agrees to the processing of his personal data, which he provided to the Company by sending a non-binding application, or through personal/e-mail/telephone communication, and which simultaneously with the delivery of the binding order serve to conclude of the contractual relationship between the two parties involved, as well as for the Company’s marketing purposes. The Client also provides consent to the processing of personal data associated with the use of the website of the Company: www.educat.sk.

8. RESPONSIBILITY

8.1. The Company does not assume responsibility for failure to achieve the Client’s specific educational goals related to the provided Educational Services (e.g. the Company does not assume responsibility for the Client’s failure to be admitted to the selected high school or grammar school, insufficient end-of-year evaluation, etc.).

8.2. The Company is not responsible for the temporary interruption of the provision of Educational Services due to force majeure (e.g. measures related to the declaration of a state of emergency within the Slovak Republic).

9. FINAL PROVISIONS

9.1. These GTC represent the basic rules and conditions of the relationship between the Company and Clients. In the event of any disputes or disagreements, these GTC will prevail.

9.2. The Company reserves the right to change these GTC without prior notice, and the changes will be effective from their publication on the Company’s website.

9.3. All disputes between the Company and the Client will be resolved on the basis of the applicable laws of the Slovak Republic, through an out-of-court settlement or court proceedings in the relevant court of the Slovak Republic.

These general terms and conditions come into effect on January 1, 2023 and are an integral part of every agreement between the Company and the Client.