Všeobecné obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Educat – vzdelávacie centrum, s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“), so sídlom Partizánska 442/89, 949 11 Nitra, IČO 53176910, DIČ 2121297211, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel Sro, vložka 51836/N a s prevádzkarňou v priestoroch prenajatých na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s prenajímateľom, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj v zastúpení Krajským osvetovým strediskom v Nitre, na účel poskytovania vzdelávacích služieb (KOS NR, Fatranská 3, 949 01 Nitra, správa katastra Nitra na LV č. 1024) upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a jej klientmi (ďalej len „Klienti“) pri poskytovaní prezenčných a online vzdelávacích služieb, kurzov, školení a iných podobných aktivít (ďalej len „Vzdelávacie služby“).

1.2. Klientom Vzdelávacích služieb je právnická alebo fyzická osoba, prípadne zákonný zástupca fyzickej osoby, ak je Klientom osoba mladšia ako osemnásť rokov.

1.3. Tieto VOP sú pre obe zúčastnené zmluvné strany záväzné.

 

2. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

2.1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Klientom vzniká v momente mailového doručenia záväznej objednávky Vzdelávacích služieb Klientovi, a to na základe osobne/mailom/telefonicky dohodnutných podmienok vzdelávacích služieb, o ktoré Klient prejavil záujem odoslaním nezáväznej prihlášky alebo na základe osobného, mailového či telefonického rozhovoru s koordinátormi kurzov. Doručením záväznej objednávky Klientovi dochádza k uzatvoreniu zmluvy (tzv. na diaľku), ktorá je platná, záväzná a účinná, t. j. sú s ňou spojené náležité právne následky.

2.2. Klient vznikom zmluvného vzťahu vyjadruje súhlas s uvedenými VOP. Odoslaním nezáväznej prihlášky zároveň vyjadruje súhlas aj so spracovaním osobných údajov a zásad ochrany osobných údajov pre účely vytvorenia záväznej objednávky.

 

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Doručením záväznej objednávky Klientovi vzniká Spoločnosti nárok na poplatok za dohodnuté Vzdelávacie služby. Klient je povinný uhradiť poplatok za Vzdelávacie služby podľa platobných podmienok uvedených v záväznej objednávke, ako aj na webovom sídle Spoločnosti, ktoré boli vopred dohodnuté medzi obomi zmluvnými stranami pred uzavretím zmluvného vzťahu na základe osobnej/mailovej/telefonickej komunikácie. Rovnaký postup platí aj v prípade, že sa Klient rozhodne pokračovať vo Vzdelávacích službách po ich uplynutí.

3.2. Platný cenník Vzdelávacích služieb je uvedený na webovom sídle Spoločnosti: educat.sk. Správca má právo uvedený cenník kedykoľvek aktualizovať.

3.3. Splatnosť poplatku za Vzdelávacie služby je najneskôr dva pracovné dni pred začiatkom vzdelávacieho kurzu, pričom dátum začiatku kurzu je vopred dohodnutý medzi obomi zmluvnými stranami.

3.4. Na základe vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami je kurz možné uhradiť v dvoch peňažných splátkach (prvá splátka pred začiatkom kurzu, druhá splátka po uplynutí polovice dĺžky kurzu).

3.5. Spôsob úhrady Vzdelávacích služieb je uvedený v záväznej objednávke. Klient má možnosť zvoliť si ešte pred obdržaním záväznej objednávky úhradu bankovým prevodom na číslo účtu Spoločnosti IBAN SK38 0200 0000 0043 2278 1856 s uvedením variabilného symbolu a konštantného symbolu uvedeného v objednávke alebo platbu v hotovosti, ktorú je možné zrealizovať na základe vopred dohodnutého osobného stretnutia v prevádzkarni Spoločnosti. Po prijatí platby na bankový účet alebo v hotovosti bude Klientovi mailovo/osobne doručená faktúra ako doklad o zaplatení za Vzdelávacie služby.

3.6. V prípade neuhradenia poplatku za Vzdelávacie služby zmluvný vzťah medzi obomi zmluvnými stranami zaniká, pričom Spoločnosť si môže nárokovať poplatok za dohodnuté Vzdelávacie služby.

 

4. PODMIENKY STORNOVANIA KURZU ZO STRANY KLIENTA

4.1. V prípade, že sa pred nástupom na potvrdený vzdelávací kurz Klient rozhodne odstúpiť od zmluvného vzťahu so Spoločnosťou, je takéto odstúpenie pre Spoločnosť účinné až po obdržaní písomnej výpovede Klienta na mailovú adresu studium@educat.sk.

4.2. V prípade obdržania písomnej výpovede Klienta najneskôr dva pracovné dni pred začiatkom kurzu vzniká Spoločnosti nárok na storno poplatok vo výške dvadsať percent (20 %) z celkového poplatku za Vzdelávacie služby, ktorý je uvedený v záväznej objednávke. Zvyšných osemdesiat percent (80 %) z celkového poplatku za Vzdelávacie služby bude Klientovi vrátených na bankový účet, z ktorého bola zrealizovaná platba. V prípade hotovostnej platby za Vzdelávacie služby bude zvyšných osemdesiat percent (80 %) z celkového poplatku za vzdelávací kurz Klientovi vrátených v hotovosti v rámci vopred dohodnutého stretnutia v prevádzkarni Spoločnosti.

4.3. Lehota na vrátenie dohodnutej časti platby zo strany Spoločnosti je najneskôr tridsať kalendárnych dní.

4.4. V prípade obdržania písomnej výpovede v deň začatia vzdelávacieho kurzu vzniká Spoločnosti nárok na storno poplatok vo výške sto percent (100 %) z celkového poplatku za Vzdelávacie služby, ktorý je uvedený v obdržanej záväznej objednávke.

4.5. V prípade obdržania písomnej výpovede Klienta v priebehu poskytovania Vzdelávacích služieb Klientovi nevzniká nárok na vrátenie poplatku za nevyčerpané hodiny vzdelávacieho kurzu, pokiaľ sa toto odstúpenie nevzťahuje na nespokojnosť s kvalitou poskytovaných Vzdelávacích služieb. V prípade nespokojnosti Klienta s kvalitou poskytovaných služieb má Klient možnosť podať reklamáciu na základe reklamačných podmienok uvedených na webovom sídle Spoločnosti.

 

5. NEÚČASŤ KLIENTA NA KURZE A ZRUŠENIE HODINY KURZU

5.1. V prípade, že Klient nahlási svoju neúčasť na individuálnom kurze do dvadsiatich štyroch (24) hodín pred začiatkom kurzu, táto hodina bude presunutá na najbližší možný a dohodnutý termín. Vo výnimočných prípadoch, ktoré sa posudzujú individuálne (napríklad v prípade akútneho zdravotného stavu), je maximálna lehota na oznámenie neúčasti na kurze najneskôr päť (5) hodín pred začiatkom kurzu. To znamená, že Klientovi vzniká nárok na náhradu hodiny v inom termíne. Klientovi však nevzniká nárok na finančnú kompenzáciu jeho neúčasti.

5.2. V prípade, že Klient nenahlási svoju neúčasť na individuálnom kurze v dostatočnom časovom predstihu (uvedenom v bode č. 5.1.), nevzniká Klientovi nárok na náhradu hodiny v iný termín ani na finančnú kompenzáciu jeho neúčasti.

5.3. V prípade neúčasti Klienta na hodine skupinového kurzu Klientovi nevzniká nárok na náhradný termín ani na finančnú kompenzáciu jeho neúčasti na kurze.

5.4. Dlhodobá neúčasť na hodinách kurzu alebo predčasné ukončenie kurzu pre závažné osobné alebo zdravotné dôvody sa posudzuje individuálne. Za závažné osobné dôvody sa nepovažuje zmena pracovných alebo študijných povinností Klienta. V odôvodnenom prípade (napr. dlhodobá neúčasť z vážnych zdravotných dôvodov podložená lekárskym potvrdením) môže byť Klientovi ponúknutá možnosť dočasného prerušenia kurzu s možnosťou jeho následného pokračovania v prípade, že sa osobná alebo zdravotné situácia Klienta zlepší.

5.5. V prípade preukázateľného hrubého porušenia disciplíny, ohrozenia zdravia alebo majetku ostatných Klientov alebo zamestnancov Spoločnosti či závažného narušenia priebehu poskytovania Vzdelávacích služieb zo strany Klienta má Spoločnosť právo odstúpiť od zmluvného vzťahu. V takomto prípade nemá vylúčený Klient nárok na finančnú kompenzáciu za predčasne ukončený kurz.

 

6. ZMENA ORGANIZÁCIE VZDELÁVACÍCH SLUŽIEB ZO STRANY SPOLOČNOSTI

6.1. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu organizácie Vzdelávacích služieb počas ich trvania. Spoločnosť má právo po vzájomnej dohode s Klientom zmeniť dátum začiatku kurzu, jeho intenzitu, rozsah aj trvanie, lektora/lektorku v priebehu kurzu na základe vlastného uváženia, prípadne na základe opodstatneného návrhu zo strany Klienta. Spoločnosť má tiež právo určiť náhradný deň poskytnutia Vzdelávacích služieb, ak na štandardne zvolený deň výučby pripadá štátny sviatok, prázdniny alebo ak nie je možné kurz v danom dni a čase zrealizovať zo závažných zdravotných či osobných dôvodov zo strany Spoločnosti.

6.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na určenie náhradného dňa poskytnutia Vzdelávacích služieb, ak sa nemôžu zrealizovať z dôvodov zo strany Spoločnosti. O takýchto zmenách má Spoločnosť povinnosť informovať Klienta v dostatočnom časovom predstihu, a to osobne/mailom/telefonicky.

6.3. V prípade zrušenia poskytovaných Vzdelávacích služieb zo strany Spoločnosti vzniká Klientovi nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za Vzdelávacie služby v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pomerná časť poplatku za Vzdelávacie služby sa odvíja od množstva zostávajúcich hodín predplateného kurzu podľa platného cenníka za príslušný vzdelávací kurz a sumy uvedenej v záväznej objednávke a faktúre.

6.4. V prípade nemožnosti poskytnutia Vzdelávacích služieb Spoločnosťou ešte pred začiatkom vzdelávacieho kurzu vzniká Klientovi nárok na vrátenie plnej sumy uvedenej v záväznej objednávke. Príslušná suma bude Klientovi poukázaná na bankový účet, z ktorého bola zrealizovaná platba. V prípade hotovostnej platby za Vzdelávacie služby bude príslušná suma Klientovi vrátená v hotovosti v rámci vopred dohodnutého osobného stretnutia v prevádzkarni Spoločnosti. Lehota na vrátenie platby zo strany Spoločnosti je najneskôr tridsať (30) kalendárnych dní od oznámenia nemožnosti poskytnutia Vzdelávacích služieb Klientovi zo strany Spoločnosti.

 

7. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Všetky poskytnuté osobné údaje Klienta budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely Spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.2. Klient berie na vedomie a prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré Spoločnosti poskytol prostredníctvom odoslania nezáväznej prihlášky, prípadne prostredníctvom osobnej/mailovej/telefonickej komunikácie, a ktoré súbežne s doručením záväznej objednávky slúžia na uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi obomi zúčastnenými stranami, ako aj na marketingové účely Spoločnosti. Klient poskytuje tiež súhlas so spracovaním osobných údajov spojených s používaním webového sídla Spoločnosti educat.sk.

 

8. ZODPOVEDNOSŤ

8.1. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za nedosiahnutie špecifických výchovno-vzdelávacích cieľov Klienta súvisiacich s poskytovanými Vzdelávacími službami (napr. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za neprijatie Klienta na vybranú strednú školu či gymnázium, nedostatočné koncoročné hodnotenie a pod.).

8.2. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za dočasné prerušenie poskytovania Vzdelávacích služieb z dôvodov zásahu vyššej moci (napr. opatrenia súvisiace s vyhlásením núdzového stavu v rámci Slovenskej republiky).

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Tieto VOP predstavujú základné pravidlá a podmienky vzťahu medzi Spoločnosťou a Klientmi. V prípade akýchkoľvek sporov alebo nesúhlasov budú tieto VOP nadradené.

9.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia, pričom zmeny budú platné od ich zverejnenia na webovom sídle Spoločnosti.

9.3. Všetky sporové otázky medzi Spoločnosťou a Klientom budú riešené na základe platných zákonov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom mimosúdneho vyrovnania alebo súdneho konania na príslušnom súde Slovenskej republiky.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2023 a sú neoddeliteľnou súčasťou každej dohody medzi Spoločnosťou a Klientom.