Reklamačný poriadok

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len „Poriadok“) upravuje postup pri reklamáciách vzdelávacích služieb poskytovaných spoločnosťou Educat – vzdelávacie centrum, s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“), na základe všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) platných od 1. januára 2023

1.2. Podmienky reklamácie sú súčasťou VOP a sú neoddeliteľnou súčasťou každej dohody medzi Spoločnosťou a Klientom.

2. DEFINÍCIE

2.1. Reklamácia je písomné oznámenie Klienta Spoločnosti o nedostatku alebo vade poskytnutých vzdelávacích služieb.

2.2. Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu so Spoločnosťou na základe VOP.

3. PODMIENKY REKLAMÁCIE

3.1. Klient je povinný oznámiť reklamáciu Spoločnosti písomne na mail studium@educat.sk do 7 pracovných dní od dňa, kedy sa nedostatok alebo vada vzdelávacích služieb prejavila.

3.2. Reklamácia musí obsahovať presný popis nedostatku alebo vady a doklad o zakúpení vzdelávacích služieb.

3.3. Spoločnosť si vyhradzuje právo požadovať od zákazníka ďalšie dôkazy potvrdzujúce reklamáciu.

4. RIEŠENIE REKLAMÁCIE

4.1. Spoločnosť sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

4.2. Ak je reklamácia oprávnená, Spoločnosť má právo na nápravu poskytnutých služieb alebo poskytnutie náhradných služieb podľa vlastného uváženia.

4.3. V prípade, že reklamácia nie je oprávnená, Spoločnosť je povinná písomne oznámiť zákazníkovi dôvody odmietnutia reklamácie.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1. januára 2023 a je neoddeliteľnou súčasťou VOP platných od tohto dátumu.

5.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu tohto poriadku bez predchádzajúceho upozornenia, pričom zmeny budú platné od ich zverejnenia na webovom sídle Spoločnosti.

ENGLISH VERSION

ReTURN POLICY

 

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. This compaints policy (hereafter referred to as the „Policy“) regulates the procedure for complaints about educational services provided by the company Educat – educational centre, Ltd. (hereafter referred to as the „Company“), based on the general terms and conditions (hereafter referred to as the „GTC“) valid from January 1, 2023

1.2. The conditions of the complaint are part of the GTC and are an integral part of every agreement between the Company and the Client.

2. DEFINITIONS

2.1. A complaint is a written notification of the Client to the Company about the lack or defect of the provided educational services.

2.2. The Client is a natural or legal person who has entered into a contractual relationship with the Company based on the GTC.

3. WARRANTY CLAIMS

3.1. The Client is obliged to notify the Company of the complaint in writing to studium@educat.sk within 7 working days from the day when the lack or defect of educational services became apparent.

3.2. The complaint must contain an accurate description of the deficiency or defect and proof of the purchase od educational services.

3.3. The Company reserves the right to request additional evidence from the Client to confirm the claim.

4. COMPLAINT RESOLUTION

4.1. The Company undertakes to process the claim in the shortest possible time, no later than 30 days after its delivery.

4.2. If the complaint is justified, the Company has the right to correct the provided services or provide services at its discretion.

4.3. If the complaint is not justified, the Company is obliged to notify the Client in writing of the reasons for rejecting the complaint.

5. FINAL PROVISIONS

5.1. This complaint procedure takes effect on January 1, 2023 and is an integral part of the GTC valid from this date.

5.2. The Company reserves theright to change these rules without prior notice, and the changes will be effective from their publication in the Company’s website.