SLOVENČINA PRE UKRAJINCOV

СЛОВАЦЬКА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

kurz slovenčiny pre Ukrajincov Educat Nitra

Slovenčina pre Ukrajincov je kurz určený pre deti aj dospelých, ktorí sa chcú zlepšiť v slovenskom jazyku a konverzácii na úrovni A1 – A2 (začiatočník) alebo B1 – B2 (pokročilý).
Cieľom kurzu je rozšírenie slovnej zásoby, odstránenie strachu z komunikácie v cudzom jazyku a osvojenie si základných pravidiel v písomnom prejave aj v hovorenej reči. Kurzy vedie lektorka ukrajinského pôvodu so štátnou jazykovou skúškou zo slovenského jazyka na úrovni B2.

Словацька для українців – це курс для дітей та дорослих, які хочуть вдосконалити словацьку мову та розмову на рівні А1 – А2 (початковий) або В1 – В2 (просунутий).
Мета курсу – розширити словниковий запас, усунути страх перед спілкуванням іноземною мовою та засвоїти основні правила письмового та усного мовлення. Курси проводить викладач українського походження з державним іспитом зі словацької мови на рівні В2.

A1 – A2
začiatočník/початковий

Viac o kurze

kurz určený pre deti od 9 do 13 rokov
курс розрахований для дітей від 9 до 13 років


kurz určený pre mládež od 14 do 17 rokov
курс призначений для молоді від 14 до 17 років

B1 – B2
pokročilý/просунутий

Viac o kurze

kurz určený pre mládež od 14 do 17 rokov
курс призначений для молоді від 14 до 17 років


kurz určený pre dospelých od 18 rokov
курс призначений для дорослих віком від 18 років

Kurzy prebiehajú v individuálnej forme (max. 1 žiak) v skupinovej forme (max. 6 žiaci) alebo v miniskupine (max. 2 žiaci). Na otvorenie skupinového kurzu sú potrební minimálne 3 prihlásení účastníci.