PRÍPRAVA  NA  MATURITU

BIOLÓGIA

príprava na maturitu angličtina

Tento kurz je určený pre študentky a študentov všetkých stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú doplniť, upevniť alebo precvičiť vedomosti nadobudnuté počas celého štúdia. Pri každom kurze hľadáme také spôsoby výučby, vďaka ktorým študentov učenie baví a vidia v ňom zmysel aj pre svoje budúce uplatnenie v živote.

Osnovy pre prípravný kurz na maturitu z biológie prispôsobujeme štátnemu vzdelávaciemu programu ISCED, ako aj maturitným tézam konkrétnej školy, ktorú klient navštevuje. Vytvárame tak priestor aj pre individuálne požiadavky študenta a jeho školy.

Absolventi tohto kurzu nadobudnú istotu v príprave na maturitnú skúšku z biológie a zároveň bude kurz úvodným vstupom do prípravy na prijímačky na vysokú školu (napr. na medicínu).

INDIVIDUÁLNY KURZ

1 študent

Viac informácií

Kurz je maximálne prispôsobený individuálnym potrebám študenta. Lektori odhaľujú jeho silné aj slabšie miesta v stredoškolskom učive z 1. až 4. ročníka z biológie, ako aj v tzv. mäkkých zručnostiach potrebných pre uplatnenie sa v praxi. Cieľom kurzu preto nie je iba úspešná maturitná skúška či predpríprava na vysokú školu, ale taktiež schopnosť uplatniť získané vedomosti v reálnom živote.


CENA: 20€/hod.

MINISKUPINOVÝ KURZ

2 študenti

Viac informácií

Miniskupina je určená pre dvoch kamarátov či spolužiakov, ktorým práca vo dvojici ide ľahšie. Lektori zohľadňujú potreby oboch študentov s cieľom ich maximálnej prípravy na maturitnú skúšku v závislosti od požiadaviek školy, ktorú navštevujú. Cieľom je taktiež rozvoj schopnosti spolupracovať v malých tímoch a vedieť uplatniť nadobudnuté znalosti v praxi.


CENA na osobu: 15€/hod.

SKUPINOVÝ KURZ

3 – 8 študenti

Viac informácií

Výhodou skupinového vyučovania je rozvoj komunikačných schopností, tolerancie a spolupráce, čo sú základné predpoklady pre uplatnenie sa v budúcich profesiách. Skupinovými aktivitami v kombinácii s individuálnym prístupom lektori stierajú rozdiely v úrovni vedomostí a schopností študentov. Cieľom sú kvalitné výsledky u všetkých a úspešná maturitná skúška.


CENA na osobu: 8€/hod.